Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
 

 

 

 Mein godło RP
 
Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy
kurs csm s Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Korzyści bezpośrednie dla studentów:
- Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji NW, PW, SWW,
- Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej zapoznające z metodą egzaminowani OSCE,
- Warsztaty symulacyjne,
- Rozbudowa PSW o MCSM (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych) na cele kształcenia studentów pielęgniarstwa PSW i kształcenia kadry PSW w partnerstwie z największym podmiotem leczniczym w województwie pomorskim – Copernicus.
Korzyści pośrednie dla studentów:
- Wzbogacenie nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo o metody symulacji medycznej, dzięki adaptacji i wyposażeniu budynków dydaktycznych oraz dodatkowe zajęcia dla studentów w CSM (minimalny wymiar 242 godzin kształcenia praktycznego w toku całych studiów),
- Zapewnienie wysokiej jakości potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez szkolenia praktyczne nauczycieli akademickich oraz instruktorów z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej,
- Wypracowanie we współpracy z podmiotem leczniczym - Partnerem projektu mechanizmów umożliwiających wzrost wysoko wykwalifikowanej kadry Pielęgniarek/Pielęgniarzy poprzez wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej,
- Wdrożenie programu rozwojowego uczelni, zorientowanego na poprawę jakości systemu kształcenia Pielęgniarek/Pielęgniarzy, poprzez wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kompetencji studentów, istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznych i demograficznych oraz bezpieczeństwa pacjentów.

kursy zintegrowana Zintegrowana Szkoła Wyższa

Korzyści bezpośrednie dla studentów:
Działania projektowe adresowane są do studentów kierunków medycznych (ratownictwo i pielęgniarstwo) i kierunków ekonomicznych, którzy otrzymają dedykowane wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji ogólnych, zawodowych, językowych, analitycznych i informatycznych w ramach modułu podnoszenia kompetencji oraz nabycie umiejętności praktycznych w toku realizacji zadań stażowych w ramach modułu programów stażowych.

Działania projektowe adresowane są do:
● 54 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
Możliwość bezpłatnego uczestniczenia w następujących kursach realizowanych jako cykl szkoleń z zakresu podnoszenia:
umiejętności interpersonalnych
o Komunikacja interpersonalna. Trening umiejętności interpersonalnych z udziałem potencjalnych pracodawców.
kompetencji osobistych, zawodowych i analitycznych w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych,
o Trening kreatywności.
o Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
o Efektywna organizacja pracy.
o Wiedza - praktyczne wykorzystanie.
o RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
o Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych.
o Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II.
o Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej.
o Ekspert w doborze produktów finansowych.
o OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYCENA SPÓŁEK.
o Akademia Rekrutacji - szkolenie dedykowane studentom kierunku HR.
o Jak tworzyć treści HR.
o Biznes plan - element planowania strategicznego.
o Kurs angielskiego biznesowego,
umiejętności informatycznych
o Microsoft Excel 2010 kurs zaawansowany.
o Analiza danych dla analityków Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja.
o Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości.
o VBA w MS Excel.
Działaniem uzupełniającym szkolenia będą interdyscyplinarne zajęcia praktyczne oraz zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, służące lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy mających na celu zwalidowanie zdobytych kompetencji w praktyce, w tym:
- Wizyty studyjne w firmach i instytucjach branżowych
Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami :
• Warsztaty kreatywnego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów w sektorze finansowym oraz pokrewnych.
Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami w formie projektowej (w tym w ramach zespołów projektowych):
• Akademia Ubezpieczeń.
• Zarządzanie magazynem.
• Program stażowy dla studentów Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych
Płatne 2 miesięczne staże realizowane będą u Pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką Opiekuna Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu.

● 116 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne,
Możliwość bezpłatnego uczestniczenia w następujących kursach realizowanych jako cykl szkoleń z zakresu podnoszenia:
umiejętności interpersonalnych - kursy i szkolenia dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
• Komunikacja interpersonalna. Trening umiejętności interpersonalnych z udziałem potencjalnych pracodawców.
• Łączność i komunikacja w ratownictwie.
• Zarządzanie kryzysowe - komunikacja kryzysowa.
• Psychologia w ratownictwie.
kompetencji osobistych i zawodowych
• Efektywna organizacja pracy.
• Transport pacjenta urazowego w trudnym terenie.
• Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach.
kompetencji językowych
• Język angielski poziom Medical English.
Dodatkowe zajęcia praktyczne
• Warsztaty TRIAGE i Rescue Task Force (RTF):
• Komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym.
Wizyty studyjne dla studentów Ratownictwa w oddziałach GOPR/TOPR/WOPR

Korzyści pośrednie dla studentów:
Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia oraz poprawa jakości zarządzania Powiślańską Szkołą Wyższą, poprzez wdrożenie: Zintegrowanego Programu Uczelni w obszarze programów stażowych, podnoszenia kompetencji studentów/tek; informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią modyfikujących model zarządzania procesem kształcenia oraz podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PSW w Kwidzynie.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące moduły działań:
-podnoszenia kompetencji, -programów stażowych, -zarządzania w instytucji szkolnictwa wyższego.
Działania projektowe adresowane są do:
● 16 pracowników kadry dydaktycznej,
● 12 pracowników kadry zarządzającej oraz administracyjnej.

Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa

Korzyści bezpośrednie dla studentów:
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
- Rozwój jednostki ds. osób niepełnosprawnych,
Działania projektowe adresowane są do:
●Studentów z niepełnosprawnościami, którzy skorzystają z usług doradców i konsultantów edukacyjnych - 20 osób (14K, 6M)
Korzyści pośrednie dla studentów:
Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni - Powiślańskiej Szkoły Wyższej, z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
- Likwidacja barier architektonicznych,
- Likwidacja barier komunikacyjnych,
- Podnoszenie kompetencji kadr uczelni (administracyjnej, zarządzającej, dydaktycznej),
- Doposażenie pracowni dydaktycznych, adaptacja materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Działania projektowe adresowane są do:
●Kadra dydaktyczna, zarządzająca, administracyjna Powiślańskiej Szkoły Wyższej - 30 osób (24K, 6M)

Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO

Korzyści bezpośrednie dla studentów:
Celem projektu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) poprzez podniesienie kompetencji studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej na kierunku Ekonomia (studia o profilu praktycznym)
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące moduły działań:
-wsparcie w ramach programu kształcenia -modyfikacja programu kształcenia na kierunku Ekonomia (II i III rok 1 stopnia) łącznie w wymiarze 120 godzin oraz wdrożenie i realizacja programu kształcenia dla 40 studentów z w/w kierunków,
-program rozwoju kompetencji, prowadzących do osiągnięcia dodatkowych efektów kształcenia określonych przez pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy. Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji dla 20 osób w formie zadań praktycznych z pracodawcami oraz wizyt studyjnych w firmach z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych.
Wsparcie w projekcie będzie realizowane, na każdym etapie, we współpracy z pracodawcami z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych.
Działania projektowe adresowane są do:
40 studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, w tym:
● 20 osób z kierunku Ekonomia (II rok niestacjonarny I stopnia) - I edycja,
● 20 osób z kierunku Ekonomia (II rok niestacjonarny I stopnia) - II edycja.

 baner

Kadry + projektowanie
"Kadry + projektowanie", podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych PSW z zakresu projektowania uniwersalnego.
Korzyści pośrednie dla studentów:
Pilotażowe zajęcia Projektowania Uniwersalnego, będą realizowane przez kadrę dydaktyczną przeszkoloną w ramach projektu i bazować będą na dokumencie pt. „Moduły zajęć projektowania uniwersalnego w ramach wybranych obszarów kształcenia” i zostaną wdrożone w ramach projektu na studiach I i II stopnia na następujących kierunkach:
Ekonomia,
Ratownictwo medyczne,
Pielęgniarstwo - studia I i II stopnia,
Położnictwo.
Działania projektowe adresowane są do:
●Kadra dydaktyczna Powiślańskiej Szkoły Wyższej - 15 osób (12K, 3M)

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech