Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

KLAUZULA INFORMACYJNA

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@psw.kwidzyn.edu.pl

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Cele marketingowe

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Media społecznościowe

W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1) prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;

2) kontaktu z Tobą;

3) analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;

4) przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału.

Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Badanie losów absolwenta

W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia.

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez okres:

1) 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów;

2) 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA;

3) wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń);

4) 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo żądania:

  1. 1. dostępu do treści Twoich danych;
  2. 2. ich sprostowania;
  3. 3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:

- wycofasz Swoją zgodę na ich przetwarzanie,

- Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

- wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,

- Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  1. 4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
  2. 5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie RODO;
  3. 6. przenoszenia Twoich danych na podstawie RODO lub przepisów Prawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
  4. 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym prowadzenia działań w mediach społecznościowych) i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne.

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Dzięki analizie podanych przez Ciebie danych, które przetwarzane będą w celach marketingowych, przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Takie działanie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na rozwijaniu naszej działalności i możliwości przedstawiania Ci jak najlepszej propozycji.

Na podstawie otrzymanych od Ciebie danych, dopasowujemy również treści reklam internetowych do Twoich preferencji. Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji naszej działalności i doborze jak najlepszej oferty dla Ciebie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów Twojej przeglądarki.

Ponadto korzystamy także z reklam w mediach społecznościowych. W zależności od rodzaju mediów, również możesz zmienić ustawienia profilu/konta w związku z reklamami. Tu również odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów w/w mediów.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi.

Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług pocztowych, kurierskich, płatniczych, prawniczych, ubezpieczeniowych, informatycznych i audytowych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). Twoje dane możemy przekazać również podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech