Powiślańska Szkoła Wyższa dołączyła do partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Istotnym elementem funkcjonowania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy jest partnerstwo.

logo porpZgodnie ze swoją misją PORP dostarcza wiedzę o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy. Odpowiada na potrzeby informacyjne interesariuszy pomorskiego rynku pracy. Inspiruje partnerów do podejmowania jak najbardziej trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan. Wykorzystuje w tym celu zarówno zasoby wiedzy posiadane w Obserwatorium, jak i te pozyskane od Partnerów czy też wypracowane wspólnie z nimi.

W zakresie dostarczania wiedzy PORP tworzy efektywną i trwałą regionalną sieć współpracy Partnerów umożliwiającą wspólne planowanie działań w zakresie badań, w tym ustalanie ich zakresu w celu zwiększenia użyteczności pozyskanej w ten sposób wiedzy. Współpraca zaangażowanych podmiotów/instytucji jest również istotna w zakresie upowszechniania wyników zrealizowanych badań i analiz, tak aby wykorzystywane były one w większym stopniu niż dotychczas.

Wkład Powiślańskiej Szkoły Wyższej w PORP to współpraca w zakresie analizy trendów rynku pracy względem prowadzonej działalności partnera, prowadzenie wspólnych badań w zakresie podnoszenia wykształcenia / kwalifikacji zawodowych poszczególnych grup zawodowych,  organizowanie szkoleń dla dedykowanych grup zawodowych, organizacja miejsc stażowych.