Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Od 2021r. Powiślańska Szkoła Wyższa jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powstała, aby połączyć biznesowe możliwości regionu z potrzebami rynku. Jest partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki. Połączone doświadczenia pozwoliły na stworzenie Ekosystemu dla biznesu, środowiska przyjaznego gospodarce opartą na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Jest najaktywniejszą i dynamicznie rozwijającą się organizacją w regionie. Integruje firmy / instytucje i organizacje o podobnym podejściu, misji i przekonaniach. Razem dba o lokalną społeczność i efektywność biznesu. Misją Izby jest Pomorze. To miejsce doskonałe, zarówno do życia, jak i do prowadzenia biznesu. Regionalna Izba Gospodarcza wspiera lokalną gospodarkę, stawiając na integrację, wymianę myśli i edukację. Konsekwentnie współtworzy z samorządami strategię rozwoju regionu, buduje platformę wzajemnych działań i doświadczeń integrujących biznes i samorządy oraz lokalną społeczność. Dba także o relacje międzynarodowe i angażuje się w globalne projekty, czerpiąc ze sprawdzonych doświadczeń i potencjału naszych ekspertów. Członkowie Izby na nowo definiują potrzeby rynku i wspólnie na nie odpowiadają. Z wizją patrzy w przyszłość, będąc prawdziwą zmianą.

Dziś Izbę tworzy ponad 180 pomorskich firm. To 180 różnych pomysłów, które budują innowacyjne Pomorze. Członkami Izby zostają najlepsi w swojej branży, nastawieni na rozwój i sukces, budują środowisko, które wyznacza trendy w nowoczesnym biznesie dla całego kraju. Wspólnie wprowadzamy prawdziwe zmiany dla Pomorza.

Do zadań Izby należą:
a) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej,
b) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
c) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki i działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
d) przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym informacji i ocen na temat funkcjonowania gospodarki,
e) uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w postępowaniach sądowych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
f) propagowanie i tworzenie warunków do polubownego rozwiązywania sporów, w tym mediacji i arbitrażu, oraz organizowanie postępowań polubownych i sądownictwa polubownego, a także postępowań mediacyjnych,
g) tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
h) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków Izby,
i) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
j) ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków – pracodawców wobec związków zawodowych.

Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:
a) delegowanie przedstawicieli Izby do prac w instytucjach opiniodawczo-doradczych,
b) standaryzację obrotu gospodarczego, w tym opracowywanie wzorów dokumentów, regulaminów, warunków umów i jednolitych reguł, stosowanych w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym,
c) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
d) nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i/lub pracodawców,
e) wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego, nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
f) organizację targów, wystaw i kongresów,
g) uczestniczenie w konferencjach, sympozjach i szkoleniach,
h) tworzenie fundacji, funduszy i programów stypendialnych,
i) tworzenie komisji branżowych i środowiskowych klubów członkowskich,
j) prowadzenie list rzeczoznawców z określonych dziedzin oraz tworzenie zespołów ekspertów,
k) wydawanie certyfikatów i świadectw o pochodzeniu towarów,
l) prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych Izby,
m) dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, i ich przedstawianie właściwym władzom lub instytucjom,
n) świadczenie na rzecz członków Izby i przedsiębiorców pomocy w różnych formach i zakresie, w tym organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej,
o) prowadzenie lub obsługę centrów arbitrażu i mediacji oraz prowadzenie list mediatorów i arbitrów.

 

rigp logotyp 20126 pl

cert

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech