Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
Powiślańska Szkoła Wyższa przystąpiła w 2020r. do Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich „KRZASP", dobrowolnego zrzeszenia polskich uczelni zawodowych, powołanym na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Konferencja posiada osobowość prawną.

Celami Konferencji są:
1) działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego w Polsce,
2) wspieranie działań na rzecz tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz wspieranie innych działań określonych w Deklaracji Bolońskiej,
3) reprezentowanie środowiska uczelni zawodowych wobec władz publicznych oraz innych podmiotów,
4) wyrażanie opinii i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury a określonych przepisem art. 55 Ustawy,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury z własnej inicjatywy,
6) wspieranie działań promujących stosowanie w środowisku zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego,
7) wspieranie działań zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego, odpowiedniego poziomu kształcenia studentów oraz rozwoju kadry dydaktycznej.

Cele swe Konferencja realizuje poprzez:
1) współpracę środowiskową,
2) współdziałanie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
3) współpracę z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i innymi ministrami nadzorującymi szkoły wyższe,
4) współpracę z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną,
5) współpracę z Parlamentem Studentów RP
6) współpracę z innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji,
7) uczestnictwo w działaniach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczelnie lub instytucje naukowe,
8) organizowanie seminariów i sympozjów naukowych,
9) inicjowanie działań w obszarze szkolnictwa wyższego,
10) koordynację współpracy uczelni.
 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech