Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Zapraszamy do zapozniania się z

Regulaminem opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców)


Wykaz opłat dla studentów.

Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

STUDIA I i II STOPNIA 

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września

Wysokość opłaty

Okres obowiązywania

0 zł

od 1 kwietnia do 30 czerwca

85 zł

od 1 lipca do 31 lipca

85 zł

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

85 zł

od 1 września do 30 września

Opłaty po zakończonym okresie rekrutacji

Wysokość opłaty

Okres obowiązywania

85 zł

od 1 października do 31 marca

*z możliwością przedłużenia na podstawie decyzji Senatu PSW

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia od semestrów wyższych i dla wszystkich tych, u których zachodzi konieczność przeliczenia różnic programowych opłata wpisowa (rekrutacyjna) wynosi - 300 zł przez cały rok.

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe wynosi 100 zł przez cały okres rekrutacji.

Tabela nr 2- Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg wybranej formy płatności:

STUDIA I i II STOPNIA

Forma płatności

Forma płatności z podziałem na ilość rat

Termin płatności

opłata jednorazowa za cały  rok

I rata

15 września br.*

opłata semestralna

I rata

15 września br. w semestrze zimowym*

II rata

15 lutego br. w semestrze letnim

opłata ratalna

I rata

 do 15 września br.*

II rata

do 15 października br.

III rata

do 15 listopada br.

IV rata

do 15 grudnia br.

V rata

do 15 lutego br.

VI rata

do 15 marca br.

VII rata

do 15 kwietnia br.

VIII rata

do 15 maja br

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatność
z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 3 - Opłaty z tytułu czesnego z podziałem na wydziały, kierunki kształcenia- studia I i II stopnia:

STUDIA I STOPNIA

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kierunek: EKONOMIA 

I rok – (wszystkie kierunki i specjalności)

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

3.700,00

3.800,00

3.920,00

Jednostkowo

1 x 3.700,00

2 x 1.900,00

8 x 490,00

II i III rok –(wszystkie kierunki i specjalności)

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

3.800,00

3.900,00

4.000,00

Jednostkowo

1 x 3.800,00

2 x 1.950,00

8 x 500,00

Wydział Nauk o Zdrowiu

 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

 I, II i III rok

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.200,00

5.300,00

5.400,00

Jednostkowo

1 x 5.200,00

2 x 2.650,00

8 x 675,00

 

specjalność: pielęgniarstwo ogólne dla dyplomowanych pielęgniarek (I-III sem.)

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.000,00

5.200,00

Jednostkowo

2 x 2.500,00

8 x 650,00

 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

I, II i III rok

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.000,00

5.100,00

5.200,00

Jednostkowo

1 x 5.000,00

2 x 2.550,00

8 x 650,00

 

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne:

I, II i III rok

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

4.500,00

4.600,00

4.700,00

Jednostkowo

1 x 4.500,00

2 x 2.300,00

10 x 470,00

Studia niestacjonarne:

I, II i III rok

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

4.600,00

4.800,00

4.900,00

Jednostkowo

1 x 4.600,00

2 x 2.400,00

10 x 490,00

 

STUDIA II STOPNIA

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

I, II rok

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.200,00

5.300,00

5.400,00

Jednostkowo

1 x 5.200,00

2 x 2.650,00

8 x 675,00

Tabela nr 4 - Opłaty z tytułu czesnego z podziałem na kierunki- studia podyplomowe

Studia podyplomowe: GERONTOLOGIA I GERIATRIA Z PODSTAWAMI ZARZĄDZANIA I ORGANIZOWANIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.800,00

2.800,00

2.800,00

Jednostkowo

2.800,00

2 x 1.400,00

8 x 350,00

 

Studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.900,00

2.900,00

2.900,00

Jednostkowo

2.900,00

2 x 1.450,00

8 x 365,00

 

Studia podyplomowe: DORADCA ZAWODOWY- III sem.

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

12 rat

Kwota ogółem

5.400,00

5.400,00

5.400,00

Jednostkowo

5.400,00

3 x 1.800,00

12 x 450,00

 

Studia podyplomowe: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- III sem.

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

12 rat

Kwota ogółem

5.400,00

5.400,00

5.400,00

Jednostkowo

5.400,00

3 x 1.800,00

12 x 450,00

 

Studia podyplomowe: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE- III sem.

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

12 rat

Kwota ogółem

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Jednostkowo

3.600,00

3 x 1.200,00

12 x 300,00

Studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Jednostkowo

2.400,00

2 x 1.200,00

8 x 300,00

 

Studia podyplomowe: LIDER BIZNESU I ADMINISTRACJI

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Jednostkowo

2.200,00

2 x 1.100,00

8 x 275,00

 

Tabela nr 5 – Opłaty inne niż czesne

Rodzaj opłaty

Kwota

Termin wnoszenia opłat

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami

0 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1861)

nie dotyczy

Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem

20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Dz.U. 2018, poz. 1861)

7 dni od dnia złożenia podania o wydanie dyplomu w języku obcym

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem w języku obcym

20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Dz.U. 2018, poz. 1861)

7 dni od dnia złożenia podania o wydanie duplikatu dyplomu

Wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych 30 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Dz.U. 2018, poz. 1791) do dnia złożenia karty obiegowej w Dziekanacie Uczelni

Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

450 zł

7 dni od złożenia podania o wznowienie studiów

Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego

500 zł

7 dni od złożenia podania o powtarzanie seminarium dyplomowego

Opłata organizacyjna procesu kształcenia praktycznego*

300 zł/ na semestr/ Pielęgniarstwo

150 zł/ na semestr/ Ratownictwo medyczne

250 zł/ na rok/ Kosmetologia

Płatne do:

za semestr zimowy- 15 grudnia br.

za semestr letni – 15 maja br.

za rok- 15 października br. na I roku studiów

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

22 zł

zbieżny z datą 1 raty czesnego

Opłata za wydanie indeksu

4 zł

zbieżny z datą 1 raty czesnego

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

125 zł

14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

125 zł

14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

250 zł

14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

35 zł

14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu

Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1861)

14 dni od dnia złożenia podania

Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat

ustawowe

niezwłocznie z kolejną płatnością

Dokonanie wypisu ocen z protokołu

150 zł

7 dni od dnia złożenia podania

Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki

0,50 zł/ za jedną książkę-  za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu

w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki

Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia

10 zł

14 dni od dnia wezwania do zapłaty

Różnice programowe:

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

125 zł

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

125 zł

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

250 zł

zgodnie z umową

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

35 zł

zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. płatność  musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA STUDIÓW WYŻSZYCH:

KFS sPFRON sMNiSW s

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech