Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
Powiślańska Szkoła Wyższa zawiera liczne porozumienia i umowy o współpracy z instytucjami otoczenia szkolnictwa wyższego w celu podnoszenia jakości kształcenia, w tym kształcenia praktycznego na realizowanych kierunkach studiów, a także w celu realizacji i stałego poszerzania działalności z zakresu III misji uczelni a także zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych i regionalnych problemów społecznych.
W porozumieniach / umowach o współpracy znajduje się wiele wątków dotyczących wspólnych dróg rozwoju i współpracy, koncentrują się one zasadniczo wokół:
1. organizowania wspólnych konferencji, seminariów naukowych i innych przedsięwzięć naukowych;
2. aktywizacji studenckiego ruchu naukowego;
3. organizacji seminarium doktorskich dla młodych pracowników nauki;
4. doboru wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
5. działalności wydawniczej;
6. opracowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
7. aktywizacji działań Biura Karier i samorządu studenckiego poprzez wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw;
8. organizacji praktyk i staży studenckich;
9. organizacji zajęć dydaktycznych w ramach „Uniwersytetu otwartego".
10. organizacji i realizacji badań naukowych,
11. realizowania i wspierania wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i społecznych,
12. doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni,
13. prowadzenia i wspierania wymiany publikacji naukowych,
14. realizacji wspólnych programów kształcenia, w zakresie prowadzonych kierunków i specjalności oraz studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
15. promocji kierunków i specjalności Uczelni, w postaci prowadzenia punktów informacji i rekrutacji w siedzibach Uczelni / instytucji oraz przy pomocy narzędzi i metod zwyczajowo stosowanych przez Uczelnie / instytucje,
16. wymiany doświadczeń w zarządzaniu dydaktyką,
17. realizacji działań w zakresie kultury i sportu dla studentów,
18. wspierania mobilności pracowników i studentów w ramach programów krajowych i zagranicznych oraz programów Uczelni / instytucji,
19. współpracy bibliotek na zasadzie użyczania zasobów bibliotecznych pracownikom i studentom.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech