REGULAMIN STUDIÓW

I. Postanowienia ogólne
II. Organizacja zajęć
III. Zaliczenie semestru i roku studiów
IV. Prace i egzaminy dyplomowe
V. Indywidualny plan studiów
VI. Indywidualna organizacja studiów
VII. Studiowanie na innym kierunku, wydziale, uczelni
VIII. Urlop od zajęć
IX. Skreślenie i ponowne przyjęcie na studia
X. Nagrody i stypendia, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna
XI. Przepisy przejściowe i końcowe

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat Powiślańskiej Szkoły Wyższej uchwala Regulamin studiów, który określa prawa i obowiązki Studenta związane z tokiem studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich form, rodzajów i kierunków studiów prowadzonych w Powiślańskiej Szkole Wyższej.
2. W rozumieniu Regulaminu pojęcie „Wydział” oznacza wydział lub jednostkę  pozawydziałową   prowadzącą kierunek studiów.
3. Jeżeli kierunek studiów nie jest prowadzony przez Wydział, to kompetencje Dziekana, o których mowa w Regulaminie przejmuje Dyrektor jednostki  pozawydziałowej prowadzącej kształcenie.
4. Dla studiów międzywydziałowych, międzyuczelnianych, międzykierunkowych i w ramach makrokierunków Senat Powiślańskiej Szkoły Wyższej określa jednostkę organizacyjną prowadzącą kierunek studiów.
5. Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych i zasady ich pobierania określa Kanclerz   i mają one zastosowanie w umowach zawieranych ze Studentami.

§ 2


1. Warunki i tryb rekrutacji na studia na poszczególnych kierunkach uchwala Senat.
2. Przyjęcie w poczet Studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści określonej w Statucie PSW.
3. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks/indeks elektroniczny , w którym dokumentowany jest przebieg studiów.
4. Student zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów i innymi przepisami obowiązującymi na uczelni oraz wykonywać zarządzenia władz i organów uczelni. Student, który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich może być z tych zajęć usunięty. W takim przypadku nieobecność studenta będzie uznana za nieusprawiedliwioną.
5. Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dziekana o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu i innych danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji Studenta. Student powinien powiadomić Dziekana o istotnej zmianie warunków materialnych, jeżeli mogą one mieć wpływ na przyznanie albo wysokość pomocy materialnej.
6. Student ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz przygotowania się do wykonywania określonych zawodów w szacunku dla prawdy, sumiennej pracy i atmosferze wzajemnej życzliwości.
7. Student ma prawo do konsultacji u nauczyciela akademickiego.
8. Dziekan jest upoważniony do takiego stosowania Regulaminu Studiów, aby bez naruszania jego zasad umożliwić osobie niepełnosprawnej wypełnianie obowiązków studenckich stosownie do zachowanych sprawności psychofizycznych.

§ 3

 

1. Plan studiów i programy nauczania uchwala Senat, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego.
2. Plan studiów określa w szczególności okresy zaliczeniowe, którymi mogą być semestr studiów lub rok akademicki.
3. Plany studiów i programy nauczania powinny być ustalone przed rozpoczęciem roku akademickiego i podane do wiadomości Studentów na stronie internetowej.
4. Jeżeli na danym kierunku studiów istnieje kilka specjalności, to Student dokonuje wyboru tylko jednej z nich w terminie wyznaczonym przez Dziekana. Wybór następnej specjalności jest zależny od decyzji Dziekana. Zasady wyboru specjalności ustala Dziekan.

§ 4


1. Wszystkie realizowane zajęcia wpisywane są do odpowiednich dokumentów, a przy zapisie i kryteriach ocen stosowana jest następująca skala (z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3):

Oceny Wartości cyfrowe Procent wiedzy wymaganej dla danej oceny *
bardzo dobry 5,0 91 i więcej
dobry plus 4,5 81-90
dobry 4,0 71-80
dostateczny plus 3,5 61-70
dostateczny 3,0 51-60
niedostateczny 2,0 50 i mniej

*wartości procentowe są zaokrąglone do liczb całkowitych zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania.

2. Każdemu przedmiotowi przyporządkowuje się liczbę punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do przedmiotu "Wychowanie fizyczne" stosuje się zapis: zal – zaliczone, nzal – niezaliczone. Ponadto za zgodą Senatu mogą być zaliczane inne przedmioty bez wpisywania oceny, które nie kończą się egzaminem. W takim przypadku stosuje się wyłącznie zapis: zal – zaliczony, nzal – niezaliczony.
4. Średnia ocen przedstawiająca wyniki Studenta w okresie studiów jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych ze wszystkich przedmiotów uzyskanych we wszystkich terminach.

§ 5

 

1. Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych dalej "punktami ECTS”.  Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25 - 30 godzin pracy. Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów i programem nauczania oraz jego  indywidualną pracę.
2. Punkty ETCS przyznaje się za:
1) zaliczenie każdego z przedmiotów oraz zajęć przewidzianych w planie studiów;
2) przygotowanie pracy dyplomowej, zgodnie ze standardem kształcenia;
3) przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie ze standardem kształcenia.

Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.

3. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 - 33, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby. Powyższa zasada nie dotyczy studiów tzw. Pomostowych.
4. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi nie mniej niż 60. Powyższe nie dotyczy studiów pomostowych.
5. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby punktów  wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnej z zasadami określonymi w regulaminie studiów.
6. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:
1) dla studiów pierwszego stopnia 180-240;
2) dla studiów drugiego stopnia 90-120;
3) dla jednolitych studiów magisterskich 270-360.

7. Jeśli czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuższy niż czas trwania odpowiednich studiów stacjonarnych, to całkowita liczba punktów przewidzianych planem studiów niestacjonarnych jest  równa liczbie punktów przewidzianych planem odpowiednich studiów stacjonarnych;
8. Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z  porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.
9. Punkty ECTS uzyskane poza macierzystą uczelnią mogą zostać uznane w miejsce punktów z  przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia, w przypadku  zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach.
10. Decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje z urzędu Dziekan po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza macierzysta uczelnią, przedłożoną przez studenta.
11. Student akumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom przewidzianym w planie studiów i programie nauczania oraz przedmiotom fakultatywnym, wybieranym na zasadach określonych w  regulaminie studiów, a także przedmiotom zaliczonym poza macierzystą uczelnią, w tym w  uczelniach zagranicznych, w sposób określony w punktach 8 do 9.

§ 6


1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą uczestniczyć uczniowie wybitnie uzdolnieni w zakresie danego kierunku.
2. Warunkiem dopuszczenia do zajęć osób, o których mowa w ust. 1, jest porozumienie w tej sprawie zawarte między Rektorem a dyrektorem szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora ds. oświaty i właściwego Dziekana. W porozumieniu określa się m. in. rodzaje zajęć, w których uczestniczyć będą uczniowie, o których mowa w ust. 1, oraz sposób dokumentowania ich osiągnięć, a także tryb i warunki wykorzystania uzyskanych osiągnięć.
3. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio  § 2 ust. 4-8, § 4 ust. 1, § 7, § 8, § 11, § 12 ust. 4-7, § 13 ust. 2-10, § 14 ust. 4 i § 15 nin. Regulaminu.

 

II. Organizacja zajęć

§ 7


1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku  kalendarzowego. Zajęcia dydaktyczne nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy.
2. Podział roku akademickiego ustala Rektor nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego i podaje do wiadomości Studentów w gablocie na terenie szkoły i stronie internetowej.
3. Szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich form i kierunków studiów na wydziale określa Dziekan, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego, przy zachowaniu zasad ustalonych przez Rektora.
4. Szczegółowy harmonogram zajęć dla studiów prowadzonych przez Wydział ustala Dziekan i podaje do wiadomości Studentów w gablocie na terenie szkoły i stronie internetowej  nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w harmonogramie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Dziekana.
5. Rektor może ogłosić dni lub godziny rektorskie.

§ 8


1. Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, które określone są w planie studiów jako obligatoryjne.
2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach obligatoryjnych określa Dziekan.
3. Nieobecność na zajęciach do 3 dni usprawiedliwia prowadzący dany przedmiot. W razie wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji o usprawiedliwieniu nieobecności oraz nieobecności powyżej 3 dni usprawiedliwia Dziekan.
4. Student ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane z opuszczonymi zajęciami, a formę sprawdzenia wiadomości określa prowadzący dany przedmiot.

§ 9


1. Dziekan może powołać opiekunów: specjalności, lat studiów oraz grup Studentów.
2. Rektor na wniosek Dziekana powołuje opiekuna praktyk.
3. Zasady odbywania i tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych wynikających z planów studiów określa Dziekan.
4. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekuna oraz nadzoruje i ocenia jego działalność.

 

§ 10


1. Wykłady w uczelni są otwarte. Inne zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie otwartej po uzyskaniu zgody Dziekana i prowadzącego zajęcia. Zajęcia mogą odbywać się w formie nauczania na odległość, według zasad określonych przez Rektora w drodze zarządzenia.
2. Osobami uprawnionymi do prowadzenia wykładów są nauczyciele akademiccy .
3. Rektor, dla zapewnienia prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego  upoważnia nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych.
4. W uzasadnionych przypadkach prowadzący wykład (przedmiot) w porozumieniu z Dziekanem i Kierownikiem zakładu może dokonać zaliczenia zajęć wchodzących w skład przedmiotu, a  prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego.
5. Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w trakcie roku akademickiego, upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca danego roku akademickiego, innego nauczyciela akademickiego lub wybitnego specjalistę praktyka do prowadzenia  wykładów.
6. Zajęcia dydaktyczne w PSW oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych przez Senat.

§ 11


1. Prowadzący dany przedmiot może zwolnić Studenta z udziału w części zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu.
2. Zapisy na zajęcia fakultatywne i dowolnie wybierane, dokonywane są najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru (roku akademickiego). Zapisy odbywają się na podstawie programów przedmiotów opracowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich i podanych do wiadomości Studentów, co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem semestru (roku akademickiego) z wyjątkiem semestru I.
3. Terminarz i tryb przyjmowania zapisów określa Dziekan.

 

III. Zaliczenie semestru i roku studiów

§ 12


1. Okresem zaliczeniowym, jest semestr lub rok akademicki.
2. Szczegółowe warunki wpisu na każdy rok akademicki (semestr) oraz zasady uzyskania jego zaliczenia, na podstawie planów studiów i programów nauczania podaje Dziekan przed rozpoczęciem roku akademickiego (semestru) na stronie internetowej.
3. Student, który spełnił wymogi przewidziane w planie studiów dla danego okresu zaliczeniowego (rok albo semestr studiów), uzyskuje zaliczenie tego okresu odnotowane przez Dziekana w indeksie i karcie okresowych osiągnięć Studenta.
4. Terminy uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów ustala Dziekan po zasięgnięciu opinii prowadzących zajęcia, z uwzględnieniem postanowień § 7.
5. W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Student ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy podlegającej ocenie.
6. Na wniosek wydziałowego organu uchwałodawczego Samorządu Studenckiego lub z własnej inicjatywy Dziekan może przenieść niektóre egzaminy w ramach roku akademickiego.

 

§ 13


1. Do każdego zaliczenia i egzaminu Student jest zobowiązany przedłożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć. Uprawnione osoby wpisują do nich ocenę liczbowo, w przypadku egzaminu także słownie (według skali określonej w § 4 ust. 1), datę oraz potwierdzają własnoręcznym podpisem.

2. W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem warunkiem dopuszczenia do egzaminu, jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu, jeżeli plan studiów takie  przewiduje.
3. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego w terminie podstawowym uzyskał ocenę niedostateczną lub utracił taki termin.
4. Utratę terminu powoduje niespełnienie przez Studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie.
5. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi usprawiedliwienie nieobecności najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od ustąpienia okoliczności, która ją spowodowała. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające,  wyznacza kolejny termin egzaminu.
6. Od decyzji egzaminatora nieuznającej usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie za wystarczające, Studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana.
7. Student, który nie przedstawił egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności lub którego usprawiedliwienie uznane zostało za niewystarczające, utracił prawo do zdawania egzaminu w terminie, na który się nie stawił.
8. Za zgodą Dziekana i egzaminatora Student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszy) - także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.

 

§ 14


1. Brak wpisu w indeksie lub karcie okresowych osiągnięć jest traktowany jako nierozliczenie danych zajęć, chyba że brak wpisu nastąpił z przyczyn niezależnych od Studenta.
2. Student ma obowiązek po każdym roku studiów (najpóźniej do 30 września) rozliczyć się z Biblioteką PSW, co potwierdza się pieczęcią w karcie egzaminacyjnej.
3. Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wyłączeniem praktyk zawodowych.
4. Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek Studenta, może dopuścić go do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia Studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru.
5. Student, który bez uzasadnionego powodu nie złożył karty okresowych osiągnięć oraz indeksu w określonym przez Dziekana terminie, zostaje skreślony z listy Studentów lub skierowany na ponownie powtarzanie semestru.

 

§ 15


1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek Studenta, złożony po niezdanym egzaminie, może zarządzić dla niego egzamin komisyjny. Student, który zgłasza zastrzeżenia do oceny uzyskanej z egzaminu, może wystąpić z wnioskiem w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu.
2. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody na jego przeprowadzenie.
3. Dziekan ustala skład osobowy komisji egzaminacyjnej i wyznacza termin egzaminu.
4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą: przewodniczący, dotychczasowy egzaminator oraz drugi specjalista z tej samej lub pokrewnej dyscypliny ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest Dziekan (Prodziekan) lub upoważniona przez niego osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany egzamin.
5. Na wniosek Dziekana lub Studenta w egzaminie komisyjnym mogą też uczestniczyć jako obserwatorzy z głosem doradczym opiekun roku i przedstawiciel Samorządu Studentów.
6. Ocena z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę kwestionowaną i decyduje o ukończeniu lub nieukończeniu przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej.
7. W razie niezdania egzaminu komisyjnego stosuje się zasady określone w § 16, z wykluczeniem możliwości wpisu warunkowego.

 

§ 16

 • 1. W stosunku do Studenta, który nie zaliczył roku (semestru) studiów, Dziekan wydaje decyzję o:

  a) powtarzaniu przedmiotu objętego wpisem warunkowym na następny rok (semestr) według zasad określonych w § 17,

  b) zezwoleniu na powtarzanie roku (semestru), według zasad określonych w § 18,

  c) skreśleniu z listy Studentów.

  2. Termin składania wniosków oraz tryb ich rozpatrywania określa Dziekan.

  3. Nie jest dopuszczalne powtarzanie  pierwszego okresu zaliczeniowego studiów.

 

§ 17


1. Powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym polega na zezwoleniu na podjęcie studiów na wyższym roku (semestrze), pomimo niezaliczenia poprzedniego roku (semestru) z powodu nieuzyskania końcowego zaliczenia przedmiotu lub niezdania egzaminu, przy jednoczesnym zobowiązaniu Studenta do spełnienia określonych przez Dziekana warunków zaliczenia zaległego przedmiotu.
2. Powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym dotyczy Studentów od II okresu zaliczeniowego. Dziekan może zdecydować o stosowaniu powtarzania przedmiotu objętego wpisem warunkowym dla Studentów I okresu zaliczeniowego określając jego zasady z uwzględnieniem ust. 3 - 5.
3. Powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym nie może być udzielone Studentowi powtarzającemu okres zaliczeniowy (rok albo semestr). Student ma prawo do zdawania egzaminu (zaliczenia konwersatorium) przedmiotu objętego wpisem warunkowym w dwóch terminach.
4. Terminy zaliczania warunkowego określa Dziekan.
5. Powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym jest odpłatne niezależnie od zastosowania zapisu zawartego w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku niewypełnienia przez Studenta zobowiązań wynikających z wpisu warunkowego stosuje się zasady § 16 ust. 1 z wyłączeniem postanowień określonych w pkt. a).

 

§ 18


1. Student może uzyskać tylko raz zezwolenie Dziekana na powtarzanie tego samego roku (semestru), chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia roku (semestru) była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.
2. Studenta, który powtarza rok albo semestr studiów po raz pierwszy, nie obowiązuje uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń przedmiotów, z których otrzymał uprzednio ocenę pozytywną na egzaminie albo na zaliczeniu kończącym przedmiot.
3. W innych przypadkach, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia danego semestru, prowadzący dany przedmiot może zwolnić Studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach lub ponownego uzyskania zaliczenia zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu, a z którego Student otrzymał w poprzednich latach (semestrach) ocenę pozytywną. Przeniesienia osiągnięć Studenta dokonuje prowadzący dane zajęcia.
4. Przeniesienie osiągnięć Studenta z przedmiotu musi obejmować wszystkie oceny uzyskane w trakcie jego zaliczania.
5. Ocen, które zostały przeniesione nie wlicza się po raz drugi do średniej ocen obliczanej według § 4.
6. Jeżeli zmiany w programach nauczania i planach studiów uniemożliwiają uzyskanie zaliczeń z określonych przedmiotów Dziekan wskazuje przedmiot lub przedmioty, których zaliczenie umożliwi wpisanie na semestr (rok) następny.
7. Powtarzanie roku (semestru) jest odpłatne.
8. Zezwolenie na powtarzanie roku (semestru) z powodu niezadowalających wyników w nauce zostaje cofnięte, jeżeli Student nie wniósł opłaty w terminie. W takim przypadku Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Studentów.

 

§ 19


1. Student może studiować przedmiot na semestrze (roku) następnym (awans) za zgodą Dziekana, podjętą w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot.
2. Dziekan na wniosek Studenta może udzielić zgodę na studiowanie awansem nie więcej niż dwóch przedmiotów obligatoryjnych w semestrze. Ograniczenie to nie dotyczy przedmiotów do wyboru.
3. Przedmioty studiowane awansem wchodzą do obowiązku zaliczeniowego w semestrze (roku), w którym są realizowane.

IV. Prace i egzaminy dyplomowe

§ 20


1. Na kierunkach, których plan studiów i program nauczania to przewidują, Studenci przygotowują prace dyplomowe (magisterskie lub licencjackie) i po ich złożeniu zdają egzaminy dyplomowe (magisterskie lub licencjackie). Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy traktowane są jako część planu ostatniego roku (semestru) realizowanych studiów. Prace dyplomowe mogą być przygotowywane w języku obcym. W języku obcym w zakresie i na warunkach określonych przez Senat mogą być prowadzone egzaminy dyplomowe. Senat może określić inne formy zakończenia studiów I stopnia.
2. Jeżeli egzamin dyplomowy odbywa się po ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku studiów, to do dnia egzaminu dyplomowego Student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami.
3. Student przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, natomiast pracę licencjacką Student przygotowuje pod kierunkiem osoby posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorów przygotowujących prace dyplomowe zatwierdza Dziekan.
4. Senat może wyznaczyć na promotora przygotowującego prace magisterską osobę posiadającą stopień naukowy doktora.
5. Dziekan może dokonać zmiany promotora przygotowującego pracę dyplomową.
6. Za zgodą Dziekana Student może wykonywać pracę dyplomową także pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego lub doktora z innego Wydziału albo spoza uczelni z uwzględnieniem ust. 4.
7. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe Studenta oraz kierunek studiów.
8. W pracy dyplomowej Student powinien wykazać umiejętność stosowania metod swojej specjalności, znajomość źródeł i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu, umiejętność właściwego skomponowania rozprawy, logicznej argumentacji i prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów.
9. Temat pracy dyplomowej magisterskiej powinien być ustalony co najmniej na dwa semestry przed wynikającym z planu zakończeniem studiów, a w przypadku studiów I stopnia – co najmniej semestr przed wynikającym z planu zakończeniem studiów.
10. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany tematu pracy dyplomowej.
11. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
12. Za zgodą Dziekana praca dyplomowa może być rezultatem pracy zespołu Studentów, jeżeli indywidualny wkład Studenta w przygotowaniu danej pracy jest możliwy do ustalenia.
13. W razie długotrwałej nieobecności opiekuna pracy dyplomowej, która mogłaby mieć wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy przez Studenta, Dziekan w porozumieniu ze Studentem wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki związane z kierowaniem daną pracą.

 

§ 21


1. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku. W tym samym terminie promotor dostarcza do Dziekanatu pisemną ocenę tej pracy.
2. Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna jak w ust. 1 oraz przez przynajmniej jednego recenzenta, który jest wyznaczany przez Dziekana spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, kiedy opiekunem Studenta jest osoba ze stopniem doktora recenzentem powinna być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Dziekan na wniosek opiekuna pracy lub na wniosek Studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w razie:
a) długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
b) niemożliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn        niezależnych od Studenta,
c) w razie wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności, jednak nie więcej niż o trzy miesiące od ukończenia sesji podstawowej.
4. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta Dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu Studenta do egzaminu dyplomowego.
5. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 1 i 2 lub w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej (ust. 1 i 3) Dziekan podejmuje decyzję o:
a) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku (semestru) studiów, według zasad określonych w § 18, z obowiązkiem powtórnego uczestniczenia i zaliczenia seminarium dyplomowego, albo
b) skreśleniu z listy Studentów.

§ 22


1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący (Dziekan, Prodziekan lub osoba wskazana przez Dziekana) oraz co najmniej dwóch członków.
2. Przynajmniej jeden z członków komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Egzamin powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej.
4. Tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego jest określony w załącznikach 1,2 i 3.

 

§ 23


1. Opiekun pracy dyplomowej oraz recenzent dokonują oceny pracy według obowiązującej skali (§ 4, ust.1.).
2. Warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu dyplomowego jest:
a) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem studiów i programem  nauczania,
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, jeśli przygotowanie pracy dyplomowej jest przewidziane planem studiów i programem nauczania,
c)złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

§ 24


1. Egzamin dyplomowy magisterski jest egzaminem ustnym, z tym że w przypadku egzaminu dyplomowego kończącego studia I stopnia Rada Wydziału może postanowić inaczej.
2. Na egzaminie dyplomowym Student powinien wykazać się wiedzą:

a) z zakresu tematyki pracy dyplomowej,

b) z przedmiotów związanych ze studiowanym kierunkiem.
3. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę egzaminu dyplomowego według obowiązującej skali (§ 4, ust.1.).
4. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dziekan wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
5. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.
6. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub powtórnego nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Studentów.

 

§ 25


1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent uzyskuje właściwy dla kierunku i specjalności tytuł zawodowy, otrzymuje dyplom ukończenia studiów i ma prawo do zachowania indeksu. Okres studiów I stopnia, obejmujących zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia praktykę zawodową, może być przedłużony o czas praktyki.
2. Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów są:
a) średnia ocen przewidzianych planem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 4 ust. 3 i 4,
b) ocena pracy dyplomowej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen w przypadku zdawania    egzaminu dyplomowego w dwóch terminach. Końcowy wynik stanowi suma: 1/2 oceny wymienionej w pkt (a) oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt. (b) i (c). Wynik ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Na kierunkach, na których plan studiów i program nauczania nie przewidują przygotowania pracy dyplomowej, podstawą obliczania końcowego wyników studiów są:
a) średnia ocen przewidzianych planem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 4 ust. 3 i 4 oraz
b) ocena z egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen w przypadku zdawania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach. Końcowy wynik stanowi suma: 1/2 oceny wymienionej w pkt. (a) oraz 1/2 oceny wymienionej w pkt. (b). Wynik ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy a także końcowy wynik studiów.
5. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się końcową ocenę według podanej niżej tabeli:

końcowy wynik

ocena na dyplomie

4,51 - 5,00

bardzo dobry

4,21 - 4,50

dobry plus

3,71 - 4,20

dobry

3,21 - 3,70

dostateczny plus

2,71 - 3,20

dostateczny

V. Indywidualny plan studiów

§ 26


1. Indywidualny tok studiów polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale Studenta w pracach badawczych.
2. Student może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o wyrażenie zgody na dalsze studiowanie według indywidualnego planu pod kierunkiem wybranego przez siebie opiekuna naukowego.
3. Studiowanie według indywidualnego toku studiów może nastąpić po zaliczeniu, ze szczególnie dobrymi wynikami:
a) w przypadku jednolitych studiów magisterskich - dwóch pierwszych lat studiów, a wyjątkowo już pierwszego roku studiów,
b)w przypadku studiów pierwszego stopnia – pierwszego roku studiów,
c) w przypadku studiów drugiego stopnia – pierwszego semestru. Ten tryb studiowania    może prowadzić do skrócenia okresu studiów.
3.
4. Opiekunem naukowym powinien być profesor lub doktor habilitowany. Rektor może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do pełnienia funkcji opiekuna naukowego. Opiekun naukowy musi wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tej roli.
4.
5. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny plan studiów należy dołączyć pisemną zgodę wybranego opiekuna naukowego oraz indywidualny program studiów zaakceptowany przez opiekuna. W szczególności program ten może obejmować także wykaz przedmiotów, o zwolnienie od zaliczeń z których Student wnosi. W takim przypadku wykaz powinien również zawierać listę przedmiotów, które Student proponuje zaliczyć w zamian za przedmioty, z których Student zamierza uzyskać zaliczenie na innych wydziałach lub w innej uczelni wraz ze zgodą na zaliczenie wskazanych przedmiotów.
6. Opiekun naukowy do dnia 30 września każdego roku przedstawia informację i ocenę postępów Studenta studiującego według indywidualnego planu studiów. W przypadku, gdy Student nie osiąga zadowalających wyników w nauce, Dziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym cofa zezwolenie na indywidualny plan studiów.

 

VI. Indywidualna organizacja studiów

§ 27


1. Za zgodą Dziekana Student może uczestniczyć w zajęciach wyższych lat studiów.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją życiową Studenta Dziekan może zgodzić się w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia na eksternistyczne zaliczanie zajęć.
3. Po wcześniejszym zrealizowaniu programu semestru (roku) Dziekan na wniosek Studenta może podjąć decyzję o przeniesieniu Studenta na wyższy semestr (rok) studiów.
4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach życiowych studia mogą odbywać się według indywidualnych planów oraz programów ustalonych przez Studenta z opiekunem naukowym i zatwierdzonych przez Dziekana.

 

§ 28

 

1. Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w odniesieniu do Studentów:
a) samodzielnie wychowujących dzieci,
b) niepełnosprawnych,
c) studiujących na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
d) studiujących wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach,
e) uczestniczących w pracach badawczych,
f) odbywających część studiów w uczelniach zagranicznych,
g) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadkach, o których mowa  pod lit. c), d) i g) Dziekan może uzależnić zgodę od uzyskanych przez Studenta wyników w nauce.
2. W przypadku zastosowania indywidualnej organizacji studiów Dziekan zezwala na uzyskiwanie przez Studenta zaliczeń oraz zdawanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego roku akademickiego, a w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na przesunięcie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić Studenta od obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.
3. Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.
4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach życiowych studia mogą odbywać się według indywidualnych planów oraz programów ustalonych przez Studenta z i zatwierdzonych przez Dziekana.
5. W przypadku naruszenia przez Studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce, Dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

 

VII. Studiowanie na innym kierunku, wydziale, uczelni

§ 29

 

1. Student PSW, wypełniający wszystkie obowiązki związane z podstawowym kierunkiem studiów, może, za zgodą właściwych Dziekanów, studiować na innych kierunkach, także w innych uczelniach, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
2. Student PSW może za zgodą właściwych Dziekanów zaliczać zajęcia z innych kierunków i specjalności.
3. Student innej uczelni może za zgodą właściwych Dziekanów zaliczać zajęcia odbywające się na PSW.

 

§ 30


1. Student może zmienić kierunek lub specjalność studiów na PSW po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku, jeżeli różnice programowe umożliwiają jego przyjęcie na co najmniej drugi rok wybieranego kierunku lub specjalności. Zmiana może nastąpić wyłącznie za zgodą właściwych Dziekanów.
2. Warunki zmiany na danym kierunku trybu studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie określa Senat.

§ 31
1. Student może przenieść się na inną uczelnię wyższą po potwierdzeniu przez Dziekana podstawowego kierunku studiów wypełnienia wszystkich obowiązków wobec PSW.
2. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan.

 

§ 32


1. Przyjęcie na PSW Studenta innej uczelni może nastąpić za zgodą Dziekana Wydziału uczelni macierzystej, przy czym przyjęcie może nastąpić w przypadku, gdy stan różnic programowych pozwala na rozpoczęcie studiów na co najmniej drugim roku.
2. Zasady przyjęcia określa Senat(Dziekan).
3. Zgodę na rozpoczęcie studiów w  PSW wyraża Dziekan, ustalając rok i semestr studiów wynikający ze stwierdzonych różnic programowych.
4. Dziekan określa termin uzupełnienia różnic programowych.

 

VIII. Urlop od zajęć

§ 33


1. Studentowi może być udzielony urlop w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych:
a) długotrwałej choroby,
b) urodzenia dziecka,
c) delegowania Studenta przez szkołę poza uczelnię na staż lub w innym podobnym celu,
d) powtarzania semestru,
e)  innych szczególnie ważnych okoliczności.
2. Student powinien wystąpić z wnioskiem o urlop niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.
3. Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub jednego roku akademickiego.
4. Urlop semestralny (roczny) powinien rozpoczynać się z początkiem semestru (roku akademickiego) i być poprzedzony zaliczeniem poprzedniego semestru (roku).
5. Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dziekan. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
6. Po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej udzielenie Studentowi urlopu na okres miniony jest niedopuszczalne, z wyjątkiem okoliczności opisanych w ust. 1 litera a), b), e).
7. W okresie studiów Student może uzyskać urlop roczny najwyżej dwa razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny czas urlopów udzielonych w okresie trwania studiów nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopu zdrowotnego.
8. Po powrocie z urlopu, którego powodem była choroba, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów.
9. Po powrocie z urlopu, o ile to jest wymagane programem studiów, Student winien złożyć indywidualny plan studiów (uzupełnić różnice programowe).
10. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

§ 34


1. W czasie urlopu Student zachowuje wszystkie uprawnienia Studenta, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
2. W trakcie urlopu Student może, za zgodą Dziekana i na warunkach przez niego określonych, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów.

 

IX. Skreślenie i ponowne przyjęcie na studia

§ 35


1. Skreślenie z listy Studentów, z uwzględnieniem zapisów § 21 ust. 5 i § 24 ust. 6, następuje w przypadku:
a) niepodjęcia studiów, brak podpisanego kontraktu lub brak potwierdzenia złożenia ślubowania,
b) pisemnej rezygnacji Studenta ze studiów lub niezaliczenia semestru (roku),
c) długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na zajęciach,
d) niezłożenia w terminie ustalonym przez Dziekana indywidualnego planu zajęć, o ile taki plan jest wymagany,
e) braku terminowego wniesienia opłat, do których Student  jest  zobowiązany  odrębnymi przepisami,
f) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
g) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Skreślenia z listy Studentów dokonuje Dziekan.
3. Pisemna decyzja o skreśleniu z listy Studentów podpisana przez Dziekana powinna zawierać: datę jej podjęcia, podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się od tej decyzji do Rektora. Na wniosek Studenta i po dopełnieniu obowiązku złożenia indeksu i karty okresowych osiągnięć w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu, Dziekan anuluje decyzję o skreśleniu z przyczyny wymienionej w ust. 1 punkt d, pod warunkiem uiszczenia opłaty, której zasady wnoszenia określa Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej w drodze zarządzenia.

 

§ 36


1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy Studentów na pierwszym semestrze (roku) studiów, może nastąpić na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia.
2. Osoba skreślona z listy Studentów drugiego lub wyższego semestru (roku) może wznowić studia na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy Studentów i najwcześniej od następnego okresu zaliczeniowego.
3. Wznowienie studiów jest zależne od wyrównania różnic programowych spowodowanych zmianą planów studiów i programów nauczania. Przy wznowieniu studiów związanym z powtarzaniem przedmiotów stosuje się odpowiednio § 18.
4. Jeżeli od daty skreślenia upłynęło więcej niż trzy lata, Dziekan może zarządzić wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym niż wynikałoby to z ust. 2, jeżeli uzna, iż od momentu skreślenia nastąpiły zmiany w programach nauczania i planach studiów lub postęp wiedzy w danej dziedzinie zdezaktualizował zasób wiadomości, które wnioskodawca uzyskał poprzednio. W takim przypadku Dziekan określa przedmioty, które uznaje za zaliczone.
5. Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na wniosek zainteresowanego.
6. Jeżeli od daty skreślenia z listy Studentów upłynęło więcej niż 5 lat, to przyjęcie na studia może nastąpić na ogólnych zasadach rekrutacji na I rok studiów.
7. Wznowienie studiów może nastąpić nie więcej niż dwa razy.
8. Osoba skreślona z listy studentów, w związku z nałożeniem kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni, może starać się o wznowienie studiów nie wcześniej, niż po zatarciu skazania.

 

X. Nagrody i stypendia, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 37

Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia:
1. Nagrody i stypendia:
a) stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
b) nagroda i wyróżnienie Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej,
c) nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne, fundacje.
2. Wyróżnienia:
a) „grawerton” Powiślańskiej Szkoły Wyższej nadany uchwałą Senatu na wniosek Dziekana,
b) pochwała Dziekana wpisana do indeksu.
3. Inne nagrody i wyróżnienia przyznane przez Dziekana.

§ 38


1. Zasady i tryb przyznawania nagród określa odpowiednio: minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, Rektor oraz instytucje i organizacje w regulaminach obowiązujących dla tych nagród.
2. Zasady wyróżniania Studentów określają odpowiednio Senat PSW, Rektor, oraz Dziekani.

 

§ 39

 

Odpowiedzialność dyscyplinarną Studentów regulują odrębne przepisy.

 

XI. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 40


1. W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów nieobjętych przepisami regulaminu decyduje Dziekan.
2. Student ma prawo odwołać się do Rektora od decyzji Dziekana dotyczącej jego praw lub obowiązków.

 

§ 41


1. Traci moc obowiązującą uchwała Senatu ……………………….. roku w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów.
2. W sprawach niezakończonych podjęciem decyzji do dnia ………..roku zastosowanie mają przepisy dotychczasowego regulaminu.

 

§ 42

 

Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem ……………………………… r.