Dnia 12. 10. 2019 r. od godz. 8:00 w dziekanacie odbędą się zapisy do promotorów. Zapisy odbywają się osobiście.

W programie kształcenia przewidziano dla Państwa zajęcia z Wychowania fizycznego w ilości 15 godz.

W sem. zim. 2019/2020 zajęcia będą realizowane jako nauka pływania w Pływalni Miejskiej w Kwidzynie na ul. Słowackiego. Osoby, które czynnie uprawiają ten rodzaj sportu, są ratownikami WOPR, bądź maja przeciwskazania lekarskie do uczestnictwa w tych zajęciach bardzo proszę o dostarczanie podania do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich z prośbą o zwolnienia z tych zajęć. Jako załącznik do podania proszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub potwierdzenie uprawiania sportu, bądź kopię zaświadczenia/karty ratownika WOPR.

Termin dostarczania podań mija 28. 10. 2019 r.

W związku z możliwością odliczenia części godzin kształcenia praktycznego na podstawie doświadczenia zawodowego oraz ukończonych kursów kwalifikacyjnych, bądź specjalizacji bardzo proszę o dostarczanie do dziekanatu szczegółowego przebiegu pracy zawodowej z uwzględnieniem wszelkich form zatrudnienia (nawet wolontariatu) wraz z opisem szczegółowym, dotyczącym specyfiki danego oddziału. Jednocześnie proszę o dostarczanie kopii potwierdzających ukończenie w/w kursu bądź specjalizacji. Termin składani dokumentów 28. 10. 2019 r.

W planie zajęć pojawiły się zajęcia Badania naukowe w pielęgniarstwie. Są to zajęcia w ramach seminarium dyplomowego. Podczas wykładu z mgr K. Kostro dnia 27. 09. 2019 r. będą mogli się Państwo zapisać do wybranego promotora. Pani mgr K. Kostro będzie miała listy do zapisywania. Uczęszczacie Państwo oczywiście na zajęcia tylko do tej osoby, do której się zapisaliście.

Dnia 28. 09. 2019 r. odbędzie się egzamin dyplomowy od godz. 8:30

Egzamin praktyczny odbędzie się 26. 09. 2019 r. Obrona pracy dyplomowej 27. 09. 2019 r. o godz. 16:30 w sali PSW 14.

Obrony w ramach II terminu odbędą się 27. 09. 2019 r. o godz. 14:00.

Dnia 25. 09. 2019 r. egzamin teoretyczny test odbędzie się o godz. 11:00.

W zakładce student - plan zajęć, pojawiła się pierwsza wersja planu na sem. zimowy w roku akad. 2019/2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z planem zajęć oraz legendą oznaczenia grup studenckich. Bardzo proszę o częste sprawdzanie planu zajęć, bowiem w najbliższym czasie plan będzie ulegał zmianom z uwagi na dostosowanie planu dla poszczególnych wykładowców. W terminie późniejszym, ok. połowy października, doplanowane zostaną zajęcia praktyczne. Życzę Państwu udanego roku akademickiego :)

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu

Uprzejmie informujemy, iż na przełomie września i października br. upływa okres ubezpieczenia indywidualnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów, ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych za pośrednictwem tut. Domu Brokerskiego.

W związku z powyższym dotychczasowy ubezpieczyciel studentów Państwa Uczelni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków tj. T.U. Inter Polska SA przedstawił na rok 2019/2020 następujące oferty ubezpieczenia. Kształtują się one następująco:  

OFERTA UBEZPIECZENIA NA ROK 2019/2020

Jan Drobysz
Broker Ubezpieczeniowy

Dom Brokerski jdbrokers
ul. Chopina 28, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl

Egzamin dyplomowy w ramach terminu poprawkowego odbędzie się 28. 09. 2019 r. Termin składania prac dyplomowych – 20. 09. 2019 r.