Poniżej znajduje się podział na grupy języka angielskiego wg lektorów.

LISTA

Począwszy od najbliższego zjazdu zajęcia językowe odbywają się już wg podziału dokonanego przez lektorów. Osoby nieobecne na teście kwalifikującym proszone są o podejście do mgr K. Nitki – Kończyńskiej

Lista osób przystępujących do egzaminu teoretycznego dn. 14 03 2018 r. o godz. 11:30 w Sali PSW 15 w ramach rozpoczynającego się egzaminu zawodowego:

L.p.

Nr albumu

Uwagi

1

5275

warunkowo

2

5243

warunkowo

3

5151

warunkowo

4

5074

warunkowo

5

5155

warunkowo

6

5322

 

7

4979

 

8

4068

 

9

4710

 

10

4863

 

11

4706

 

Osoby z PO przystępujące do obron: termin 17 03 2018 r. godz. 8:30 PSW 15. Do obron przystępują osoby, które zdadzą pozytywne egzamin zawodowy.

Dnia 17 03 2018 r zajęci z dr L. Zwolakiewiczem Metodologia badań dla III roku RM nie odbędą się. Pozostałe zajęci będą realizowane wg planu.

Osoby, które nie zaliczyły przedmiotu z prof. Krystyną Strzałą – egzamin poprawkowy 16 03 2018 godz. 15:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.

Dnia 10 03 2018 r. odbędzie się w ramach zajęć z j. angielskiego test kwalifikujący do grup. Test ten odbywać się będzie w AULI PSW, godz. zgodnie z planem. Osoby, które ubiegają się o przepisanie oceny są zobowiązane podejść do wykładowcy wg. wcześniejszych ustaleń Pani  mgr K. Nitki - Kończyńskiej przesłanych na stronę internetową.

W sem. letnim 2017/2018 są przewidziane dla Państwa zajęcia w ramach Wychowania fizycznego (obowiązkowe dla kierunku Ratownictwo medyczne)dla pozostałych zainteresowanych studentów fakultatywne.

Zajęcia te dotyczyć będą nauki pływania i realizowane będą z mgr K. Gerke na Pływalni miejskiej w Kwidzynie ul. Słowackiego.

Studenci kierunku RM, którzy posiadają kurs ratownika wodnego, bądź kartę pływacką mogą uzyskać zwolnienie z tego przedmiotu po napisaniu podania do dziekana i dołączeniu stosownych załączników.

Terminy zajęć:

13 05 2018 od godz. 10:30 – 12:45

27 05 2018 od godz. 15:45 – 20:30

17 06 2018 od 10:30 – 15:30

Szczegóły co do zajęć proszę ustalać z prowadzącym zajęcia.

Dnia 14 03 2018 r. test – egzamin teoretyczny odbędzie się o godz. 11:30. Egzamin praktyczny 15 03 2018 r.– Szpital w Grudziądzu godz. poranne.

Poniżej informacja od mgr K. Nitki – Kończyńskiej w sprawie organizacji nauki j. angielskiego w sem let. 2017/2018

Studenci nie mogą samowolnie zmieniać grupy języka angielskiego. Będzie to możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu i wyrażeniu zgody prowadzącego grupę, do której student jest przypisany. Po czym prowadzący zgłasza tę informację do dziekanatu w celu zmiany w protokołach.

Testy i kartkówki można zaliczać i poprawiać najpóźniej na ostatnich zajęciach poprzedzających egzamin.

Kwestie przepisywania oceny (z innej uczelni) można zgłaszać osobiście do Karoliny Nitki-Kończyńskiej tylko do końca marca przynosząc ze sobą dokument potwierdzający odbycie zajęć na innej uczelni.

Jednocześnie informuję że nowe grupy językowe (studenci I rok WNoZ) będą tworzona po napisaniu przez Państwa testu kwalifikującego na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie ze Statystyki w sem. letnim 2017/2018 należy zaliczyć u prof. T. Platy – Przechlewskiego.