Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

UWAGA ZMIANA !!!
KOMUNIKAT DOTYCZY STYPENDIUM SPECJALNEGO I SOCJALNEGO ORAZ ZAPOMOGI
Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie zagrożenia Sars-Cov-2 wprowadza się następujące zmiany w terminach składania wniosków o stypendia socjalne, specjalne oraz zapomogi.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami i dokumentami wskazanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów należy wysyłać listem poleconym na adres Powiślańskiej szkoły Wyższej z dopiskiem stypendia
w Punkcie Informacyjnym do Pani mgr Hanny Krajnik można także składać bezpośrednio osobiście wnioski do dnia 23 października 2020 godz. 12:00-15:00.
Godziny przyjmowania wniosków na Uczelni w pozostałych miesiącach 2020roku w godz.12.00-15.00 oraz w czasie trwania zjazdów na Uczelni -godz. 13.15 - 15.30
03.11.2020 - 06.11.2020 r.
09.11.2020 - 10.11.2020 r.
03.12.2020- 05.12.2020 r.
11.12.2020 - 13.12.2020 r.
Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 10listopada2020,wypłata pierwszej transzy świadczeń nastąpi do 20 listopada 2020
W przypadku wątpliwości czy pytań dotyczących wniosków stypendialnych proszę o wiadomość e-mailem: info@psw.kwidzyn.edu.pl, lub tel. 660 758 017
Życzę zdrowia

Szanowni Państwo,
Z uwagi na reżim sanitarny, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w poczuciu obowiązku prosimy o przybycie na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 10/10/2020 (sobota) od godz.9:00. Park Przemysłowo - Technologiczny Górki 3, Obowiązuje maseczka.
Jednocześnie jest to spowodowane formalnościami dotyczącymi wypełnienia ankiety Covid-19 oraz pomiaru temperatury.

Uwaga Studenci WNoZ!

Poprawka z przedmiotu Farmakologia - mgr Krzysztof Wojtacki odbędzie się w dniu 12.10.2020r. o godzinie 18:00 -19:00.

Zdalnie proszę się kontaktować na adres e-mail krzysztof.wojtacki@wp.pl

Uwaga Studenci WNES I Stopień oraz WNOZ II Stopień: Spotkania adaptacyjno- organizacyjne odbędą się 02.10.2020r. Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych, studia I stopnia, oraz Wydział Nauk o Zdrowiu studia II stopnia (mgr). Proszę o przybycie w/w grup studentów na Uczelnię z wyprzedzeniem od godz. 14.15 do Punktu Informacyjnego w celu wypełnienia formularza Covid-19, pomiaru temperatury i uzyskanie informacji do jakiej sali należy się udać.

Studenci WNOZ, którzy mają z przedmiotu Język angielski u mgr Natalii Weliszczyńskiej w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny lub brak zaliczenia z BUNA proszeni są o zgłoszenie się w celu przystąpienia do egzaminu (oddania buny) ostateczny termin: dnia 30.09.2020 godz. 17:00 w PSW s. 12 . Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu.

Terminy egzaminów poprawkowych dr Andrzej Michalik- wszystkie egzaminy w MS Teams  

10.10.2020 

15.00-16.00-Ustrój administracji publicznej LBiA rok 1 i 2 

17.00-18.00-Ochrona własności intelektualnej Ratownictwo medyczne rok 3 

18.00-19.00- Ochrona własności intelektualnej Ekonomia rok 1 

11.10.2020 

15.00-16.00-Prawo w praktyce pielęgniarskiej – Pielęgniarstwo mgr 

16.00-17.00-Prawo medyczne -Pielęgniarstwo rok 3 i Pielęgniarstwo Pomostowe  

Zaliczenie w formie testu na MS Teams

Zajęcia z przedmiotu System informacji w ochronie zdrowia odbędą się w zastępstwie mgr Anna Kozak

Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z   wykonywaniem  praktyk studenckich w placówkach medycznych,  ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

 Uprzejmie informujemy, iż na przełomie września i października br. upływa okresu bezpieczenia indywidualnych polis/bądź zachodzi koniecznosc zawartcia nowej polisy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów, ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych za pośrednictwem tut. Domu Brokerskiego.

 W związku z powyższym dotychczasowy ubezpieczyciel studentów Państwa Uczelni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków tj. T.U. Inter Polska SA przedstawił na rok 2020/2021 następujące oferty ubezpieczenia. Kształtują się one następująco: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem praktyk studenckich w placówkach medycznych

Okres ubezpieczenia: roczny

Suma ubezpieczenia OC: 12.500,00 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Składka od osoby:  22 zł

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC dobrowolne, UZ 71/2016 z dnia 25.10.2016 r. (w załączeniu) wraz z aneksem nr 1, UZ nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r. 

2. Ubezpieczenie kosztów leczenia poekspozycyjnego –zawierający następujące świadczeni

Okres ubezpieczenia: roczny
   - badanie na obecność wirusów HIV lub WZW – wysokość świadczenia: 2.000,00 zł
   - koszt leków antyretrowirusowych HIV – wysokość świadczenia:  5.000,00 zł
   - jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV - wysokość świadczenia: 200 000,00 zł
   - jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW - wysokość świadczenia: 10 000,00 zł

Składka od osoby 82 zł

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inter Ochrona HIV/WZW, UZ nr 69/2015 z dnia 22.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1, UZ nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r. (w załączeniu)

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Okres ubezpieczenia: roczny

Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł

Zakres ochrony: pełny

TU Inter Polska SA zaproponowało, analogicznie jak w roku ubiegłym, wariant III proporcjonalny. W skład tego wariantu wchodzą świadczenia podstawowe w następującym zakresie:

- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłacane jest w kwocie stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu

- świadczenie z tytułu śmierci –wypłacane jest w kwocie stanowiącej 50% sumy ubezpieczenia,

- jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu – wypłacane jest w kwocie 2 000,00 zł,

- koszty nabycia środków pomocniczych – zwracane są w kwocie stanowiącej 15% sumy ubezpieczenia

- koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – zwracane są w kwocie stanowiącej 15% sumy ubezpieczenia   

Składka od osoby: 29,00 zł

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, UZ 68/2015 z dnia 22.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1, UZ 94/2016 z dnia 30.12.2016 r.      (w załączeniu)

Wzorem lat ubiegłych będziemy wdzięczni za umieszczenie na Państwa stronie internetowej naszych danych teleadresowych oraz godzin pracy biura (Uwaga: bez sobót):

Dom Brokerski jdbrokers
Jan Drobysz

Chopina 28, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17

Załącznik:

INTER Ochrona HIV WZW

OWU Dobrowolnego OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych_od 10.01.2017

OWU NNW_NEW 2015 + Aneks 1_P285

OWU INTER Ochrona HIV WZW_od 10.01.2017

INTER NNW

INTER OC dobrowolna medyczna_final.pdf

ANEKS do OWU - informacja o Rzeczniku Finansowym (21.12.2016)_OC_dobrowolna medyczna

ANEKS do OWU - informacja o Rzeczniku Finansowym (21.12.2016)_HIV_WZW

 

Studenci u których brak oceny w wirtualnym dziekanacie ostateczny termin zaliczenia 26.09.2020 z przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych i zaburzeniach układu nerwowego, oraz Buny. Prace proszę przesłać mailowo na: annagorniewicz@wp.pl

mgr Anna Górniewicz

Termin testu poprawkowego z j. angielskiego – sobota, 26.09.20 r., godz. 10.00.

Pozdrawiam.

mgr Katarzyna Nowińska

UWAGA!!!

Studenci WNEiS kierunek LBiA rok 1 i 2, którzy mają z przedmiotu Ustrój Administracji Publicznej  w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny lub brak zaliczenia z BUNA proszeni są o przesłanie pracy BUNA lub zgłoszenie przystąpienia do egzaminu do dnia 25.09.2020 na adres a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik


Studenci WNEiS kierunek Ekonomia, którzy mają z przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny lub brak zaliczenia z BUNA proszeni są o przesłanie pracy BUNA lub zgłoszenie przystąpienia do egzaminu do dnia 25.09.2020 na adres  a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik


Studenci WNO kierunek Pielęgniarstwo studia magisterskie, którzy mają z przedmiotu Prawo w praktyce pielęgniarskiej w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny lub brak zaliczenia  do dnia 25.09.2020 na adres  a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik


Studenci WNO kierunek Pielęgniarstwo Ogólne, którzy mają z przedmiotu Prawo medyczne w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny są o przesłanie pracy projektowej do dnia 25.09.2020 na adres  a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech