Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
 Pielęgniarstwo II stopnia GDN

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

- 4 semestry
- 120 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

- magister pielęgniarstwa

 WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

REKRUTACJA

 tel. kom. 539 698 884
email: rekrutacja_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

Tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia, który:
I. posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:
1. zasad i metod monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
2. standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
3. mechanizmów działania produktów leczniczych i zasad ich ordynowania;
4. wytycznych terapeutycznych i standardów opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
5. zasad i metod edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
6. roli pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
7. problematyki zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
8. uwarunkowań rozwoju w zakresie jakości usług zdrowotnych;
9. regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
10. metodologii badań naukowych i zasad ich prowadzenia;
11. wymagań dotyczących przygotowywania publikacji naukowych;
12. kierunków rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
13. zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
14. uwarunkowań kulturowych i religijnych w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
15. metodyki kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.
II. posiada umiejętności z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:
1. monitorowania stanu zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażania działań edukacyjnych i promocyjno-profilaktycznych;
2. rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
3. dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień;
4. opracowywania programów edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzenia edukację i dokonywania ewaluacji tego programu;
5. samodzielnego pielęgnowania pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
6. koordynowania opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
7. ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub zleceń;
8. udzielania samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
9. tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej oraz wdrażania je do praktyki pielęgniarskiej;
10. stosowania odpowiednich przepisów prawa w działalności zawodowej;
11. określania zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywania założeń pielęgniarskiej polityki kadrowej;
12. komunikowania się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
13. organizowania i nadzorowania pracy zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
14. prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników;
15. wykorzystywania wyników badań naukowych i światowego dorobku pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
16. zapewnienia opieki pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
17. stosowania metodyki nauczania oraz ewaluacji realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.
III. posiada kompetencje społeczne w zakresie:
1. dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
2. formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
4. rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
5. ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;
6. wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie pielęgniarstwa, jest gotów do świadczenia zindywidualizowanej opieki, organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską, a także nawiązuje współpracę z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki. Ponadto, w sposób profesjonalny prowadzi edukację prozdrowotną, wdraża nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne, a także inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Samodzielnie wykonuje zawód zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zasadami holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.

 

Decyzja Ministerstwa Zdrowia informująca o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwonawias

nawiasCertyfikat Ministerstwa Zdrowia informujący o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwo

nawiasDecyzja MEiN dot. pozwolenia na kształcenie dla kierunku pielęgniarstwo w filii w Gdańsku

 

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof.PSW
Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.
dr Marzena Barton, prof.PSW
Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 - Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.
dr n. med. Mariusz Czaja, prof.PSW
Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.
mgr Marzena Mrozek
Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora Ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.
mgr Marzena Olszewska – Fryc
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
mgr Piotr Janiewicz
Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.
mgr Marcin Suchoparski
Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

 

 

 

Rekomendacje:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J.Korczaka w Słupsku Sp.z o.o. - Naczelna Pielęgniarka Jeanetta Tankichum

Urząd Marszałkowski w Gdańsku - Wice Marszałek ds. Zdrowia Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapala-Sokalska

Szpital Powiatowy w Iławie - Piotr Janiewicz

Szpital Pomorski Sp.zo.o. Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń, Oddział Kardiologii i Angiologii

Suvimed – prywatna praktyka ratownicza i pielęgniarska - mgr Marcin Suchoparski

Stowarzyszenie na rzecz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli innych zawodów

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku

Prof. dr hab. Bogumiła Kiełbratowska adiunkt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pracownik UCK

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach Naczelnej Pielęgniarski mgr Barbary Zwolakiewicz

Podmiot Leczniczy Copernicus w Gdańsku - Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki Marzenę Olszewska-Fryc

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku - Przewodnicząca Anna Czarnecka

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego Przewodniczącego dr hab. prof. UG Franciszka Makurat

Konsultant wojewódzkiego w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego - mgr Grażyna Waleńska

Dom Pomocy Społecznej w Malborku

Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu

OIPiP w Gdańsku

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie

Kociewskie Centrum Zdrowia

Szpital Lipno

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - PIELĘGNIARSTWO

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

 

Partnerzy strategiczni kierunku:


 Podmiot Leczniczy Copernicus w Gdańsku
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Połoznych w Gdańsku Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

 logo gimp.jpg  nutribiomed bmp jasne tło
 ISP kolor    
     
     
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech