Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU              

Pielęgniarstwo II stopnia GDN

 

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie. 

REKRUTACJA 


Tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia, który:
I. posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:
1. zasad i metod monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
2. standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
3. mechanizmów działania produktów leczniczych i zasad ich ordynowania;
4. wytycznych terapeutycznych i standardów opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
5. zasad i metod edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
6. roli pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
7. problematyki zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
8. uwarunkowań rozwoju w zakresie jakości usług zdrowotnych;
9. regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
10. metodologii badań naukowych i zasad ich prowadzenia;
11. wymagań dotyczących przygotowywania publikacji naukowych;
12. kierunków rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
13. zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
14. uwarunkowań kulturowych i religijnych w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
15. metodyki kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.
II. posiada umiejętności z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:
1. monitorowania stanu zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażania działań edukacyjnych i promocyjno-profilaktycznych;
2. rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
3. dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień;
4. opracowywania programów edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzenia edukację i dokonywania ewaluacji tego programu;
5. samodzielnego pielęgnowania pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
6. koordynowania opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
7. ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub zleceń;
8. udzielania samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
9. tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej oraz wdrażania je do praktyki pielęgniarskiej;
10. stosowania odpowiednich przepisów prawa w działalności zawodowej;
11. określania zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywania założeń pielęgniarskiej polityki kadrowej;
12. komunikowania się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
13. organizowania i nadzorowania pracy zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
14. prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników;
15. wykorzystywania wyników badań naukowych i światowego dorobku pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
16. zapewnienia opieki pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
17. stosowania metodyki nauczania oraz ewaluacji realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.
III. posiada kompetencje społeczne w zakresie:
1. dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
2. formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
4. rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
5. ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;
6. wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie oraz w instytucjach oświatowych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

nawiasDecyzja Ministerstwa Zdrowia informujący o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwo

nawiasCertyfikat Ministerstwa Zdrowia informujący o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Pielęgniarstwo

 

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof.PSW
Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.
dr Marzena Barton, prof.PSW
Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 - Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.
dr n. med. Mariusz Czaja, prof.PSW
Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.
mgr Marzena Mrozek
Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora Ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.
mgr Marzena Olszewska – Fryc
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
mgr Piotr Janiewicz
Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.
mgr Marcin Suchoparski
Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

 

 

 

 

Rekomendacje:          

Okręgowa Izba Pięlegniarek i Położnych w Gdańsku

Szpital Pucki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

EMC Szpital Zdrowie

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Dom Pomocy Społecznej w Malborku

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie

Kociewskie Centrum Zdrowia

Szpital Lipno

Centrum Symulacji Medycznej:

- Otwarcie CSM

- Pokaz Symulacji Medycznej 

- Pokaz symulacji ratownictwa medycznego

   

 

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Partnerzy strategiczni kierunku:

4  5   3
1 16 6
10 8 9
15 11 12
13 14 7
2 17 18
19 20 logo gimp.jpg
nutribiomed bmp jasne tło ISP kolor  

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech