KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane także jako RODO, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn, 

2.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest zgoda kandydata, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rekrutacji na studia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rekrutacja na studia. 

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty nadzorujące i kontrolujące proces kształcenia oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pracownicy i współpracownicy administratora wykonujący czynności konieczne do procesu rekrutacji. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

6.Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie przyjęcia na studia przechowywane będą przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, natomiast w przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu dokumentacji przebiegu studiów przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat. 

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.