Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Połonictwo 

- 6 semestrów, tryb stacjonarny, poziom studiów: studia I stopnia

– praktyczny profil studiów

Liczba godzin zajęć z nauczycielem – 2900,
praktyki zawodowe – 1200,
bez nauczyciela – 755

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180

      

Dziedzina oraz dyscyplina naukowa/dyscypliny naukowe
• dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki medyczne 70%
• dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki o zdrowiu 13%

Absolwenci - legitymujący się tytułem LICENCJAT POŁOŻNICTWA posiadają wiedzę i umiejętności, doskonale wiedzą, rozumieją i wykorzystują w praktyce:
- specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii,
- rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
- etiologię, patomechanizm, objawy, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutyczno-opiekuńczego w wybranych jednostkach chorobowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii i psychiatrii,
- uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego,
- system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
- zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
- modele opieki położniczej nad kobietą w każdym okresie życia i stanie zdrowia,
- etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu położnej.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
- udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium,
- rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu,
- samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza,
 - monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
- podejmować do czasu przybycia lekarza konieczne działania w sytuacjach nagłych, w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę,
- sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
- sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietą,

 REKRUTACJA 

14219 położnictwo1

- prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych,
- udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej,
- wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich,
- decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
- samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach,
- dokonywać analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej,
- organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

 
W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
- kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną,
- przestrzegania praw pacjenta,
- samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem,
- ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe,
- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,
- przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
- dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego realizuje swoje zadania zawodowe w:

• publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
• w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej,
• specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia,
• sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
• szkołach rodzenia,
• administracji państwowej i samorządowej.

strzalkaOpis pracowni umiejętności położniczych

strzalka Decyzja Ministerstwa Zdrowia informująca o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Położnictwo

strzalka Certyfikat Ministerstwa Zdrowia informujący o uzyskaniu akredytacji dla kierunku Położnictwo

strzalka Decyzja MEiN dot. pozwolenia do kształcenie na kierunku położnictwo

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof.PSW
Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.
mgr Anna Majda-Sandomierska
Magister położnictwa. Założycielka szkoły rodzenia „Położna z mamą”. Od 2009 r. pracuje jako położna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach patologii ciąży, położniczym i sali porodowej. W latach 2012-2013 pracowała jako położna w Klinice EVI MED w Gdyni. W latach 2013-2014 pełniła funkcję wykładowcy w Centrum Kształcenia Plejada w Gdańsku na kierunku opieka dziecięca. Od 2015 r. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Jest prelegentem licznych webinariów nt. karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, postępowania w ciąży i żywienia dzieci.
mgr Anna Kuter
Magister położnictwa. W latach 1988-1999 położna w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Od 1990 r. pełni funkcję starszej położnej – zastępcy Oddziałowej w NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie. W 2019 r. uzyskała tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i naukowo-szkoleniowych.

 

 

 

Rekomendacje:

NZOZ Femina

Usługi Medyczno-Położnicze

NZOZ Pielęgniarek Położnych Środowiskowo-Rodzinnych

Indywidualna Praktyka Położnej - Beata Jędrzejczyk

Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu

OIPiP w Gdańsku

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie

Kociewskie Centrum Zdrowia

                  


Centrum Symulacji Medycznej:

- Otwarcie CSM

- Pokaz Symulacji Medycznej 

- Pokaz symulacji ratownictwa medycznego

 
Położnictwo  Położnictwo1   

 

 

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - POŁOŻNICTWO

 

 

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

 

Partnerzy strategiczni kierunku:

logo gimp.jpg nutribiomed bmp jasne tło  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech