Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk
 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU    REKRUTACJA

Dietetyka

- 6 semestrów,

- studia stacjonarne,

- studia niestacjonarne,

- 3000 godzin ogółem, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.

Absolwent zdobywa umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

-planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,

-planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,

-oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,

-zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,


-oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,


-kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji, Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP) i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Sanitarnej,


-oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,

-organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

• publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
• zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego,
• organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny),
• inspektoratach nadzoru sanitarno–higienicznego,
• instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i poradnictwem dietetycznym,
• instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia,
• placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną oraz doradztwem żywieniowo-dietetycznym,
• zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali,
• sanatoriów, domów opieki i klientów indywidualnych,
• samodzielne prowadzonej działalności gospodarczej,
• w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie studentów do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.

Specjalność Dietetyka Kliniczna

dzięki wybraniu tej specjalności absolwent będzie przygotowany do:

-przeprowadzenia wywiadu żywieniowego z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym,
-diagnozowania zmian w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy;
-dokonania wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta;
-wykonania prostych czynności oceniających organizm człowieka;
-interpretowania danych liczbowych dotyczących podstawowych zmiennych fizjologicznych;
-samodzielnego rozwiązania problem interakcji leków z pożywieniem w tym: z witaminami, składnikami mineralnymi innymi suplementacjami diety oraz używkami,
-poprawnego prowadzenia dokumentacji klinicznej pacjenta;
-wykorzystania wskaźników antropometrycznych, ogólnolekarskich i biochemicznych przy ocenie stanu odżywiania pacjenta;
-organizowania procesu żywieniowego w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu.

Przedmioty specjalnościowe:

1. Edukacja żywieniowa i poradnictwo żywieniowe
2. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego
3. Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
4. Zaburzenia odżywiania
5. Diety niekonwencjonalne
6. Żywość funkcjonalna
7. Substancje dodatkowe w żywności
8. Surowce i leki pochodzenia naturalnego w dietetyce
9. Żywienie w chorobach nerek
10. Żywienie w chorobach nowotworowych
11. Żywienie w chorobach skóry
12. Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
13. Dietoterapia i dietoprofilaktyka w osteoporozie
14. Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu

Specjalność Dietetyka Stosowana

dzięki wybraniu tej specjalności absolwent będzie przygotowany do:

-przeprowadzenia wywiadu żywieniowego z osobą, która podjęła samodzielną decyzję o zmianie nawyków żywieniowych;
-dokonania wyboru prawidłowej diety ze względu na wyznaczone – indywidualne cele klienta;
-do kontroli wyników i nadzoru pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i podległych pracowników zgodnie ze standardami jakościowymi produktów żywnościowych;
-zorganizowania procesu produkcyjnego potraw dietetycznych i współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej;
-prowadzenia dokumentacji żywieniowej w zakładzie gastronomicznym;
-kierowania zespołem dietetyków lub zespołami przedstawicieli innych zawodów związanych z żywieniem;
-prowadzenia szerokorozumianej edukacji żywieniowej.

Przedmioty specjalnościowe:

-Pracownia dietetyki i planowania diet;
-Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym;
-Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych;
-Stan odżywiania człowieka z elementami antropometrii;
-Postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych;
-Surowce naturalne w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń;
-Żywieniowe czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym;
-Organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego.

 

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA

 

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr Joanna Ciborska
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia; żywienia człowieka Absolwentka kierunku inżynier technologii żywności i żywienia człowieka, specjalność żywienie człowieka w Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie na Wydziale Technologii Żywności. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Koordynator wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla kierunku Gastronomia–sztuka kulinarna (2011-2012) oraz w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizacji zadania 1. pt. „Utworzenie makrokierunku Gastronomia–sztuka kulinarna” (2014-2015). Promotor ponad 70 prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej – motywowanie i koordynacja działań promocyjnych, dydaktycznych i naukowych. Otrzymała trzy nagrody JM Rektora UWM za działalność dydaktyczną w 2016 r., jak również została wyróżniona tytułem Belfer Roku Wydziału Nauki o Żywności.
mgr Patrycja Górska-Moch
Od 2015 roku właściciel firmy Dietetyk Patrycja Górska-Moch. Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, kierunku Usługi żywieniowe i dietetyka oraz licencjat kierunku zdrowie publiczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
mgr Alicja Piechnik
Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego. Pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Prowadzi samodzielny gabinet zabiegowy Poradni Onkologii Dziecięcej oraz zajmuje się Poradnią Onkologii Dziecięcej we współpracy z innymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Nauczyciel w zakresie Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz Pediatrycznego. Przykładowe wykładane przedmioty: Anatomia i fizjologia człowieka, Zagrożenia życia i zdrowia i pierwsza pomoc.

Rekomendacje:

- Bar mleczny Leniwa Baba

- Bar mleczny Smaki Powiśla

- Dietetyk Patrycja Górska-Moch

- Niepubliczne Przedszkole GAMA

- Niepubliczne Przedszkole RADOŚĆ

- Niepubliczne Przedszkole SMYK

- Restauracja Miła

- Zakład Karny w Kwidzynie

- Zielony Pieprz - Hotel Centrum

- EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie

- Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

- Kociewskie Centrum Zdrowia

Dostęp do WBN i EBSCO

CZASOPISMA BRANŻOWE WBN i EBSCO - DIETETYKA

Rekomendacje studentów i absolwentów:

KLIKNIJ TUTAJ

Dietetyka2

 

Dietetyka

 
 

 

Dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW - wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Partnerzy strategiczni kierunku:

Leniwa Baba - bar mleczny

1.jpg

Bar Smaki Powiśla

2.jpg

FIT Medica Dietetyka Aleksandra Kustosz

3.png

 

 Przedszkole Niepubliczne "Radość"

5.jpg

Niepubliczne Przedszkole „Smyk”

6.png

Niepubliczne Przedszkole "Gama" w Rakowcu

4.jpg

 

Restauracja Zielony Pieprz

7.jpg

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

8.jpg

Restauracja Miła

9.jpg

 

Restauracja La Cantina10.jpg

Zakład Karny w Kwidzynie

sw

 Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

NutriBioMed

nutribiomed bmp jasne tło

 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Małgorzata Płoskońska-Lemańska

MicrosoftTeams-image (1).png

 Dietetyk Patrycja Górska-Moch 

 

 

MedSilesia

logo gimp.jpg

   
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech