Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych

Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych
 

studia podyplomowe, 2 semestry

1086 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 36 pkt. ECTS tryb niestacjonarny, profil praktyczny

cena: 14.300 PLN / 2 semestry (z wizytą studyjną) 9.300 PLN (bez wizyty studyjnej)

1. Cele kształcenia.

Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 to elitarny kierunek, który wyposaży absolwentów w najwyższe kwalifikacje menedżerskie. Kierunek został stworzony w celu wzmocnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla dalszego rozwoju kariery oraz zarządzanych przez uczestników studiów placówkami. Program realizowany będzie przez specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy, reprezentujących różne dziedziny, takie jak: zarządzanie, PR, kontrola, wystąpienia publiczne, komunikacja, finanse.
Dynamiczny rozwój sektora instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w Polsce powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na liderów, którzy profesjonalnie i efektywnie zadbają o jakość instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce. Prowadzenie żłobka czy klubu dziecięcego to służba społeczeństwu przez dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu opieki nad dziećmi. Wymaga to szczególnego przygotowania i stałego podnoszenia umiejętności i kompetencji.
Program studiów zawiera przedmioty, które w sposób kompleksowy obejmują wszystkie obszary funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Profil kandydata.

Oferta skierowana do osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi do lat 3, przedstawicielom publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe, zarządzające lub chcące zarządzać żłobkiem lub klubem dziecięcym, mające co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy nad dziećmi. Kandydaci powinni cechować się odpowiedzialnością, zorganizowaniem, ambicją, gotowością do podwyższania swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent kierunku potrafi skutecznie zarządzać żłobkiem lub klubem dziecięcym oraz efektywnie komunikować się w zespole, w tym rozwiązywać konflikty i zarządzać zmianą. Posiada profesjonalne podejście do pracy, wie, w jaki sposób otrzymać dofinansowanie na rozwój działalności i podniesienie jej jakości, przygotowuje dokumentację i rozlicza dotacje. Posiada odpowiednie kompetencje menedżerskie, jest dobrze zorganizowany i potrafi stworzyć perspektywiczną wizję rozwojowej działalności podległej placówki. Potrafi występować publicznie, wie, w jaki sposób zbudować zaufanie i wykorzystać personal branding w celu pozyskania nowych klientów. Działa według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zna wymagania stawiane przez Kodeks Pracy pracownikom żłobków i klubów dziecięcych. Prowadzi podległą placówkę skutecznie i efektywnie, doskonale radzi sobie z podejmowaniem decyzji w sytuacjach krytycznych, także w dobie pandemii. Posiada wykwalifikowane kompetencje społeczne w zakresie zaawansowanej opieki nad dziećmi trudnymi i z niepełnosprawnościami, potrafi stworzyć dla nich dogodne warunki w podległej placówce oraz zatrudnić odpowiednią kadrę opiekunów.

Partnerzy strategiczni:

1. Al-Quds University, Palestyna
2. Russian State Social University, Rosja
3. Aleksander Moisiu University Durres, Albania
4. Al Hussein Bin Talal University, Ma'an, Jordania
5. Sathyabama Institute of Science & Technology, Indie
6. Universum College, Kosowo
7. Hatay Mustafa Kemal University, Turcja
8. Eskisehir Osmangazi University, Turcja
9. Bukovinian State Medical University (BSMU), Ukraina

4. Ramowy program studiów.

Moduł I – Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych

1. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jako działalność regulowana
2. Personel żłobka lub klubu dziecięcego, wymogi
3. Wyżywienie w żłobku lub klubie dziecięcym
4. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego, zasady ustalania opłat
5. Statut i regulamin żłobka lub klubu dziecięcego
6. Sprawozdawczość z realizacji opieki nad dziećmi do lat 3

Moduł II – Zarządzanie placówką

1. Rachunkowość zarządcza i kontroling
2. Prawne aspekty zarządzania w żłobku lub klubie dziecięcym
3. Zarządzanie w czasach pandemii
4. Zarządzanie zmianą
5. Przygotowanie dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego do wygłaszania publicznych przemówień
6. Zarządzanie jakością w żłobku lub klubie dziecięcym

Moduł III – Kontrola żłobków i klubów dziecięcych

1. Przygotowanie kadry zarządzającej do kontroli żłobka lub klubu dziecięcego ze strony jednostek samorządu terytorialnego
2. Zasady przygotowywania niezbędnej dokumentacji
3. Wymogi sanitarno-lokalowe, stan techniczny i higieniczny pomieszczeń
4. Wymogi kadrowe
5. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Moduł IV – Efektywna komunikacja kadry zarządzającej w żłobkach i klubach dziecięcych

1. Efektywna komunikacja jako sukces dobrej współpracy
2. Relacje w zespole – od konfliktu do współpracy
3. Zasady tworzenia silnego i kreatywnego zespołu
4. Motywowanie zespołu, wspieranie kadry

Moduł V – Pierwsza pomoc pediatryczna, BHP

1. Postępowanie powypadkowe w żłobku lub klubie dziecięcym
2. Bezpieczeństwo pożarowe, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
3. Wymagania stawiane przez Kodeks Pracy pracownikom żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych
4. Dokumentacja ryzyka zawodowego
5. Szkolenie BHP

Moduł VI – Zaawansowana opieka nad dzieckiem w żłobku i klubie dziecięcym

1. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością
2. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych
3. Zachowania trudne, wspieranie kompetencji emocjonalnych
4. Autyzm w grupie żłobkowej
5. Dziecko wysoko wrażliwe w żłobku

Moduł VII – Kompetencje menedżerskie

1. Koncepcje zarządzania jakością w żłobku i klubie dziecięcym
2. Przywództwo, zarządzanie zespołem
3. Budowanie pozycji w zespole
4. Dobra organizacja i wizja jako fundament skutecznego prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
5. Szczegółowe kompetencje menedżerskie dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego

Moduł VIII – Dofinansowanie krajowe i unijne, dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa – zasady wydatkowania, rozliczania i kontrola
2. Przygotowywanie wniosków w ramach naborów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
3. Fundusze Europejskie na żłobki i kluby dziecięce
4. Program Maluch+

Moduł IX

1. Wizyta studyjna (5 dni) w żłobku i klubie dziecięcym (Włochy)

Moduł X – Marketing i prawidłowe wdrożenie RODO w żłobkach i klubach dziecięcych

1. Prowadzenie strony internetowej dostosowanej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej
2. Prowadzenie biuletynu informacji publicznej
3. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przez kadrę zarządzającą żłobka i klubu dziecięcego
4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
5. Pozyskiwanie klientów oraz budowanie zaufania rodziców w social mediach
6. Personal branding kadry zarządzającej

 

MBA dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych kończy się testem i obroną pracy dyplomowej.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

5. Efekty uczenia się.

Opis zakładanych efektów uczenia się Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:

Symbol efektu uczenia się

w zakresie wiedzy:

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zna metody zarządzania i skutecznego administrowania nimi.

P6S_WG

W_02

Charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z prawem pracy.

P6S_WK

W_03

Zna rolę kadry zarządzającej w żłobku i klubie dziecięcym oraz rolę i kryteria, jakie musi spełniać opiekun we wskazanych podmiotach.

P6S_WG P6S_WK

W_04

Omawia ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania działalności w zarządzaniu żłobkiem i klubem dziecięcym.

P6S_WK

W_05

Analizuje i przygotowuje dokumentację, w tym wnioski o dofinansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych.

P6S_WG P6S_WK

W_06

Przedstawia koncepcje zarządzania jakością w żłobku lub

klubie dziecięcym, omawia modele finansowania oraz sposoby usprawniania pracy w podległej placówce.

P6S_WK

W_07

Omawia regulacje prawne, przeciwdziała wykroczeniom przeciwko prawom pracowniczym.

P6S_WK

W_08

Zna zasady tworzenia i silnego i kreatywnego zespołu, zna mechanizmy motywowania pracowników.

P6S_WK

W_09

Analizuje nieprawidłowości rozwojowe u dzieci do lat 3 i wyciąga wnioski w trakcie tworzenia wizji działalności podległego żłobku lub klubu dziecięcego.

P6S_WG

W_10

Analizuje formalnoprawne aspekty funkcjonowania

żłobku i klubu dziecięcego, zna wymogi sanitarno-lokalowe oraz stan techniczny i higieniczny pomieszczeń w placówce.

P6S_WK

W_11 Prezentuje sposoby zarządzania i organizacji pracy w żłobku lub klubie dziecięcym oraz ocenia warunki pracy personelu, z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. P6S_WK
w zakresie umiejętności:

U_01

Dobiera odpowiednie narzędzia do skutecznego planowania i organizowania pracy swojej oraz podległego personelu

w żłobku lub klubie dziecięcym, efektywnie zarządza zespołem i placówką.

P6S_UW

U_02

Stosuje zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w kontaktach z personelem oraz rodzicami dzieci

uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego.

P6S_UW

U_03

Komunikuje się z otoczeniem z wykorzystaniem

specjalistycznej terminologii, rozumie jej źródła i zastosowanie.

P6S_UK

U_04

Bierze udział w debacie, przedstawia i ocenia różne opinie i stanowiska oraz dyskutuje o nich.

P6S_UK

U_05

Przewiduje skutki konkretnych działań i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla zarządzania placówką opieki nad dziećmi do lat 3.

P6S_UW

U_06

Rozwiązuje problemy i nietypowe zadania związane

z zarządzaniem w warunkach nie w pełni przewidywalnych.

P6S_UW

U_07

Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie oraz rozwój osobisty, aktualizuje posiadaną wiedzę.

P6S_UU

U_08

Posługuje się normami formalno-prawnymi w zarządzaniu żłobkiem i klubem dziecięcym.

P6S_UW

U_09

W sposób profesjonalny przygotowuje placówkę, w tym kadrę, do kontroli ze strony samorządu terytorialnego.

P6S_UW

U_10

Dokonuje analizy sposobu funkcjonowania jednostki i realizuje zadania usprawniające zarządzanie nią.

P6S_UW P6S_UO

U_11

Potrafi kompleksowo określić jakość pracy podległego personelu.

P6S_UW

U_12

Stosuje zaawansowane metody organizacji pracy wraz ze wspomaganiem komputerowym.

P6S_UW P6S_UO

U_13

Organizuje pracę personelu żłobka lub klubu

dziecięcego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

P6S_UO

 w zakresie kompetencji społecznych: 

K_01

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści.

P6S_KK

K_02

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem problemu.

P6S_KK

K_03

Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych.

P6S_KR

K_04

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

P6S_KO

K_05 Podejmuje odpowiedzialność za kierowanie zespołem ludzkim.

P6S_KK
P6S_KR

K_06 Wypełnia zobowiązania społeczne, współorganizuje działalność na rzecz środowiska społecznego. P6S_KO
 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech