Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Executive Master of Business Administration (MBA)
dla Pielęgniarek i Położnych

Executive Master of Business Administration (MBA) dla Pielęgniarek i Położnych   

studia podyplomowe, 2 semestry

1080 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 36 pkt. ECTS tryb niestacjonarny, profil praktyczny

cena: 8.300 PLN / 2 semestry


1. Cele kształcenia. 

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do pracy menadżerskiej wyższego szczebla poprzez rozwijanie i pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia mają na celu zapoznanie z organizacją podmiotów medycznych oraz aspektami prawnymi i ekonomicznymi działalności pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Zaznajomią z zasadami zarządzania placówką medyczną oraz zatrudnionym zespołem, a także przygotują do odpowiedzialnego i profesjonalnego tworzenia programów polityki zdrowotnej, w tym promocji zdrowia.


2. Profil kandydata.

Program stworzony z myślą o osobach, które zajmują lub chcą zajmować najwyższe stanowiska w systemie ochrony zdrowia. Kandydat/ka na studia MBA musi posiadać tytuł zawodowy licencjata lub magistra pielęgniarstwa/licencjata lub magistra położnictwa.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent kierunku MBA dla Pielęgniarek i Położnych posiada ekspercką wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania zespołem w placówce ochrony zdrowia, jest przygotowany do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie finansowego, ekonomicznego i kryzysowego zarządzania podmiotem lub oddziałem medycznym, w tym także zarządzania w dobie pandemii. Absolwent zna i rozumie znaczenie formalnoprawnych aspektów funkcjonowania placówki medycznej, potrafi przeciwdziałać wykroczeniom przeciwko prawu pracy, a także skutecznie i zgodnie z prawem administruje placówką medyczną oraz jej personelem. Zna zasady restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i potrafi właściwie przygotować personel do zachodzących zmian formalnoprawnych w placówce. W zakresie kompetencji społecznych posiada zdolność do kreowania pozytywnego wizerunku jednostki ochrony zdrowia i skutecznie komunikuje się z otoczeniem zewnętrznym.

Partnerzy strategiczni:

1. Aleksander Moisiu University Durres, Albania
2. Al Hussein Bin Talal University, Ma'an, Jordania
3. Sathyabama Institute of Science & Technology, Indie
4. Universum College, Kosowo
5. Hatay Mustafa Kemal University, Turcja
6. Eskisehir Osmangazi University, Turcja
7. Bukovinian State Medical University (BSMU), Ukraina


4. Ramowy program studiów.

Moduł I – Przekształcanie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego w praktyce

1. Struktura organizacyjna jednostki medycznej
2. Etapy przekształcania SPZOZ w spółkę prawa handlowego
3. Restrukturyzacja a zatrudnienie Pielęgniarek i Położnych – rola kadry kierowniczej
4. Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do zmiany formy prawnej

Moduł II – Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych

1. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce
2. Administrowanie placówką medyczną/oddziałem
3. Zasady prowadzenia dokumentacji
4. Znaczenie jakości w zarządzaniu placówką medyczną
5. Sposoby usprawniania pracy w ochronie zdrowia
6. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej

Moduł III – Aspekty finansowe w działalności Pielęgniarek i Położnych

1. Modele finansowania w systemie ochrony zdrowia w Polsce i zagranicą
2. Zakres należności i zobowiązań podatkowych w działalności Pielęgniarek i Położnych
3. Budżetowanie komórek organizacyjnych
4. Rola pielęgniarskiej kadry kierowniczej w planowaniu i realizacji budżetu
5. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej
6. Narodowy Fundusz Zdrowia
a. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
b. Rozliczanie świadczeń
c. E-medycyna
d. System Zarządzania Obiegiem Informacji

Moduł IV – Aspekty prawne w działalności Pielęgniarek i Położnych

1. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania placówki medycznej
2. Prawo medyczne
3. Prawo pracy – systematyka źródeł prawa pracy, pragmatyki zawodowe w ochronie zdrowia
4. Przeciwdziałanie wykroczeniom przeciwko prawom pracowniczym

Moduł V – Ochrona danych osobowych w działalności Pielęgniarek i Położnych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych
2. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przez Pielęgniarki i Położne
3. Prawa i obowiązki administratora danych
4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Moduł VI – Promocja zdrowia

1. Tworzenie Programów Polityki Zdrowotnej
2. Kryteria oceny Programów Polityki Zdrowotnej
3. Narzędzia wykorzystywane w promocji zdrowia
4. Działania interdyscyplinarne w promocji zdrowia

Moduł VII – Kompetencje menadżerskie

1. Koncepcje zarządzania jakością w ochronie zdrowia
2. Budowanie pozycji w zespole
3. Komunikacja interpersonalna
4. Przywództwo, zarządzanie zespołem
5. Zarządzanie placówką medyczną
6. Rozwiązywanie konfliktów

Moduł VIII – Zarządzanie personelem

1. Zarządzanie zmianą, analiza zatrudnienia
2. Rekrutacja i dobór pracowników, selekcja i wybór kandydatów
3. Wartościowanie stanowisk pracy
4. Nawiązanie stosunku pracy
5. Zmiana stosunku pracy
6. Rozwiązanie stosunku pracy
7. Czas pracy i wynagrodzenie

Moduł IX – Rola zawodu Pielęgniarki i Położnej w systemie ochrony zdrowia

1. Perspektywy pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce i na świecie
2. Model opieki Primary Nursing
3. Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska (APN)
4. Zadania współczesnej Pielęgniarki i Położnej
5. Działalność samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych
6. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez samodzielne podmioty pielęgniarskie i położnicze

Moduł X – Zarządzanie kryzysowe

1. Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym – zarządzanie w krytycznych obszarach pracy pielęgniarki
2. System zapewnienia ciągłości działania
3. Planowanie antykryzysowe
4. Rządowe, samorządowe, regionalne jednostki reagowania kryzysowego
5. Odporność na kryzys – systemowa i osobista – w placówce medycznej 6. Zarządzanie w czasach pandemii

MBA dla Pielęgniarek i Położnych kończy się testem i obroną pracy dyplomowej.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla Pielęgniarek i Położnych uprawniają do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

 

5. Efekty uczenia się.

Opis zakładanych efektów uczenia się Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent: 

Symbol  efektu uczenia się

w zakresie wiedzy:

Odniesienie do charakterystyk

drugiego stopnia PRK 

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze pracy pielęgniarek i położnych, zna metody zarządzania placówką medyczną, w tym przekształconych podmiotów leczniczych, wie, jak skutecznie administrować placówką medyczną/oddziałem.

P6S_WG

W_02

Charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z prawem medycznym i prawem pracy, omawia pragmatyki zawodowe w ochronie zdrowia.

P6S_WG P6S_WK

W_03

Opisuje rolę pielęgniarek i położnych w działalności systemu ochrony zdrowia, omawia modele opieki w Polsce.

P6S_WG P6S_WK

W_04

Omawia ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania działalności w zarządzaniu jednostką medyczną.  

P6S_WK

W_05

Analizuje i przygotowuje dokumentację, zna prawa i obowiązki administratora danych osobowych w placówce medycznej.

P6S_WG P6S_WK

W_06

Przedstawia koncepcje zarządzania jakością w ochronie zdrowia, omawia modele finansowania oraz sposoby usprawniania pracy w placówce medycznej.

P6S_WK

W_07

Omawia regulacje prawne, przeciwdziała wykroczeniom przeciwko prawom pracowniczym.

P6S_WK

W_08

Przedstawia zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

P6S_WK

W_09

Zna zasady tworzenia programów polityki zdrowotnej oraz kreowania promocji zdrowia z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania.

P6S_WG

W_10

Analizuje formalnoprawne aspekty funkcjonowania placówki medycznej, omawia budżetowanie oraz sposoby rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.

P6S_WK

W_11

Prezentuje sposoby zarządzania i organizacji pracy w placówce medycznej oraz ocenia warunki pracy pielęgniarek i położnych, z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

P6S_WK

w zakresie umiejętności:

U_01

Dobiera odpowiednie narzędzia do skutecznego planowania i  organizowania pracy pielęgniarek i położnych, efektywnie zarządza zespołem i placówką medyczną. Przygotowuje personel do zmiany formy prawnej zakładu opieki zdrowotnej.

P6S_UW

U_02

Stosuje zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w działalności systemu ochrony zdrowia, w tym samorządów pielęgniarek i położnych, realizuje założenia komunikacji interpersonalnej.

P6S_UW

U_03

Komunikuje się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, rozumie jej źródła i zastosowanie.

P6S_UK

U_04

Bierze udział w debacie, przedstawia i ocenia różne opinie i stanowiska oraz dyskutuje o nich.

P6S_UK

U_05

Przewiduje skutki konkretnych działań i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla zarządzania jednostką medyczną.

P6S_UW

U_06

Rozwiązuje problemy i nietypowe zadania związane z zarządzaniem w placówce systemu ochrony zdrowia w warunkach nie w pełni przewidywalnych.

P6S_UW

U_07

Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie oraz rozwój osobisty, aktualizuje posiadaną wiedzę. 

P6S_UU

U_08

Posługuje się normami formalno-prawnymi w zarządzaniu podmiotem medycznym.

P6S_UW

U_09

Stosuje w praktyce przepisy prawa medycznego i prawa pracy, a także zasad przetwarzania danych osobowych.

P6S_UW

U_10

Dobiera odpowiednie środki oraz organizuje pracę pielęgniarek i położnych.

P6S_UW

U_11

Dokonuje analizy sposobu funkcjonowania jednostki i realizuje zadania usprawniające zarządzanie systemem ochrony zdrowia.

P6S_UW P6S_UO

U_12

Potrafi kompleksowo określić jakość pracy pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

P6S_UW

U_13

Stosuje zaawansowane metody organizacji pracy wraz ze wspomaganiem komputerowym.

P6S_UW P6S_UO

U_14

Organizuje pracę personelu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

P6S_UO

w zakresie kompetencji społecznych:

K_01

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści.

P6S_KK

K_02

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem problemu.

P6S_KK

K_03

Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych.

P6S_KR

K_04

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

P6S_KO

K_05

Podejmuje odpowiedzialność za kierowanie zespołem ludzkim.

P6S_KK

P6S_KR

K_06

Wypełnia zobowiązania społeczne, współorganizuje działalność na rzecz środowiska społecznego.

P6S_KO

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech