Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadr zarządzających jednostkami systemu ochrony zdrowia

Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadr zarządzających jednostkami systemu ochrony zdrowia

 

studia podyplomowe, 2 semestry

1080 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 36 pkt. ECTS tryb niestacjonarny, profil praktyczny

cena: 9.800 PLN / 2 semestry

 

1. Cele kształcenia.

Sektor ochrony zdrowia stanowi strategiczny obszar państwa, determinujący jego rozwój społeczny, gospodarczy i ekonomiczny. Skuteczne zarządzanie, w tym efektywne wykorzystanie środków i zasobów w ochronie zdrowia, umożliwia zaspokojenie potrzeb zdrowotnych obywateli, zapewnia sprawne realizowanie potrzeb wynikających ze zmian demograficznych oraz podwyższa standard usług zdrowotnych, między innymi poprzez zwiększenie ich dostępności i efektywności ekonomicznej. Studia Executive Master od Business Administration (MBA) dla kadr zarządzających jednostkami systemu ochrony zdrowia mają na celu przygotowanie do skutecznego kierowania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii, poznanie kluczowych aspektów zarządzania, w tym podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych oraz wykształcenia umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

2. Profil kandydata.

Studia skierowane są do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami należącymi do systemu ochrony zdrowia, urzędników rządowych oraz samorządowych, którzy w przyszłości będą odpowiadać za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie tytułu magistra oraz minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w branży medycznej na stanowisku menadżerskim.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent studiów MBA dla kadr zarządzających jednostkami systemu ochrony zdrowia posiada umiejętność zarządzania placówką medyczną, w tym zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Potrafi rozwiązywać problemy i konflikty, podejmować strategiczne decyzje oraz prowadzić relacje z innymi interesariuszami. Posiada wiedzę dotyczącą systemu ochrony zdrowia, zna zasady restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, rozumie ideę samorządności oraz zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia. Jest przygotowany do wystąpień publicznych, potrafi kreować markę lidera w zespole, a także nawiązuje relacje z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Wykorzystuje metody i techniki menadżerskie, potrafi dokonać analizy problemów zarządczych, zarządza zmianami, tworzy długofalowe strategie działania placówki medycznej, a także ocenia potrzeby zdrowotne, analizuje potencjał i definiuje cele strategiczne.

Partnerzy strategiczni:

1. Poltava University of Economics and Trade, Ukraina
2. Hassiba Benbouali University, Algieria
3. Educons University, Serbia
4. Armenian State University of Economics, Armenia
5. Polytechnic of Rijeka, Chorwacja
6. Al-Quds University, Palestyna
7. Aleksander Moisiu University Durres, Albania
8. Al Hussein Bin Talal University, Ma'an, Jordania
9. Sathyabama Institute of Science & Technology, Indie
10. Universum College, Kosowo
11. Hatay Mustafa Kemal University, Turcja
12. Eskisehir Osmangazi University, Turcja
13. Bukovinian State Medical University (BSMU), Ukraina


4. Ramowy program studiów.

Moduł I – Ekonomika zdrowia, zarządzanie strategiczne i finansowe

1. Zarządzanie podmiotem w ochronie zdrowia w perspektywie mikro i makro
2. Rachunkowość i finanse w podmiotach ochrony zdrowia
3. Gospodarowanie zasobami w systemie opieki zdrowotnej
4. System budżetowy i ubezpieczeniowy
5. Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
6. Polityka Lekowa Państwa
7. Controlling kosztów
8. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych

Moduł II – Prawo w jednostkach ochrony zdrowia

1. Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
2. Formy organizacyjno-prawne działalności leczniczej
3. Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych
4. Prawo pacjenta
5. Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce placówki medycznej
6. Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej

Moduł III – Metody i techniki menedżerskie

1. Lean Management w ochronie zdrowia
2. Design Thinking w ochronie zdrowia
3. Metody poprawy jakości i efektywności opieki zdrowotnej
4. Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce (HB HTA)
5. Rozwój kompetencji menedżerskich – komunikacja i współpraca, lidership
6. Kompetencje twarde w roli skutecznego menedżera podmiotu leczniczego

Moduł IV – Zarządzanie z poziomu jednostek samorządu terytorialnego

1. Idea samorządności w ochronie zdrowia
2. Zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia
3. Podmiot leczniczy jako samorządowa jednostka organizacyjna lub samorządowa osoba prawna
4. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
5. Centralizacja systemu zarządzania ochroną zdrowia

Moduł V – Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej

1. Modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia
2.Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
3. Uwarunkowania prawne dotyczące przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
4. Społeczne uwarunkowania przekształceń
5. Orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń

Moduł VI – Zarządzanie marketingowe

1. Zarządzanie marketingowe w ochronie zdrowia
2. PR w ochronie zdrowia
3. Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe
4. Relacje z przemysłem farmaceutycznym
5. Kreowanie marki osobistej lidera w ochronie zdrowia
6. Rola kompetencji społeczno-psychologicznych w urzeczywistnianiu koncepcji marketingowej podmiotu leczniczego
7. Akty prawne działalności marketingowej w podmiocie leczniczym

Moduł VII – Zarządzanie kryzysowe

1. Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym
2. System zapewnienia ciągłości działania
3. Planowanie antykryzysowe
4. Rządowe, samorządowe, regionalne jednostki reagowania kryzysowego
5. Odporność na kryzys
6. Zarządzanie w czasach pandemii

 

Studia kończą się testem i obroną pracy dyplomowej.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla kadr zarządzających jednostkami systemu ochrony zdrowia uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).


5. Efekty uczenia się.

Opis zakładanych efektów uczenia się Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:

Symbol  efektu uczenia się

w zakresie wiedzy:

Odniesienie do charakterystyk

drugiego stopnia PRK 

W_01

Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu oraz ich relacjach w odniesieniu do innych nauk.

P6S_WG

W_02

Charakteryzuje modele zarządzania w systemie ochrony zdrowia w Polsce w uwzględnieniem różnorodności modeli funkcjonowania jednostek systemu.

P6S_WG

W_03

Interpretuje przepisy prawa z uwzględnieniem zasad regulujących funkcjonowanie podmiotów systemu ochrony zdrowia.

P6S_WK

W_04

Przedstawia ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej z zarządzaniem w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

P6S_WK

W_05

Omawia pojęcia dotyczące istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania współczesnych jednostek systemu ochrony zdrowia oraz samorządów terytorialnych w kontekście restrukturyzacji podmiotów leczniczych. 

P6S_WG

W_06

Analizuje uwarunkowania gospodarcze i społeczne w kontekście promocji zdrowia.

P6S_WK

W_07

Prezentuje zasady organizowania i nadzoru działalności leczniczej w podmiocie systemu ochrony zdrowia.

P6S_WK

W_08

Zna zasady prawa etycznego oraz prawa autorskiego.

P6S_WK

W_09

Charakteryzuje zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w zakresie zaspokajania potrzeb związanych ochroną zdrowia. 

P6S_WK

w zakresie umiejętności:

U_01

Prawidłowo formułuje podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu i jakości.

P6S_UW

U_02

Rozwiązuje nietypowe, złożone problemy z dziedziny zarządzania oraz prognozuje skutki planowanych działań, także w warunkach kryzysowych.

P6S_UW

U_03

Bierze udział w wystąpieniach publicznych, organizuje promocję zdrowia, kreuje markę lidera.

P6S_UW

U_04

Komunikuje się z użyciem specjalistycznej terminologii.

P6S_UK

U_05

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów zarządzania w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

P6S_UW P6S_UK

U_06

Krytycznie ocenia własne działania w zakresie zarządzania jednostką systemu ochrony zdrowia, a także działania współpracowników i podwładnych.

P6S_UO

P6S_UU

U_07

Samodzielnie planuje własne uczenie się przez całe życie.

P6S_UU

U_08

Kieruje zespołem jednostki systemu ochrony zdrowia w różnych, także kryzysowych, warunkach.

P6S_UO

U_09

Stosuje zasady prawa etycznego, gromadzi i przetwarza informacje w warunkach nie w pełni przewidywalnych z poszanowaniem zasad etyki. 

P6S_UW

U_10

Bierze udział w debatach poświęconych systemowi ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, ocenia różne opinie i stanowiska oraz dyskutuje o nich.

P6S_UK

U_11

Wykorzystuje i przetwarza informacje, a także prowadzi kampanie marketingowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych.

P6S_UW

w zakresie kompetencji społecznych:

K_01

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści.

P6S_KK

K_02

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem problemu.

P6S_KK

K_03

Wypełnia zobowiązania społeczne współorganizując działalność na rzecz systemu ochrony zdrowia.

P6S_KO

K_04

Przestrzega zasad etyki i wymaga tego od innych.

P6S_KR

K_05

Dba o dorobek i tradycje systemu ochrony zdrowia w Polsce.

P6S_KR

K_06

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

P6S_KO

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech