Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA:

Kierunek Ekonomia  prowadzony w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie na Wydziale Nauk Ekonomiczno - Społecznych jest efektem założeń strategicznych rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej, oraz definicji jej roli i pozycji na regionalnym rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Podstawę prawną funkcjonowania studiów na tym kierunku stanowi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668.) i wynikające z niej akty wykonawcze. Program kształcenia jest także zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018, poz.2853).

Głównym celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest kształcenie absolwentów, którzy będą pożądani na rynku pracy oraz zostaną wyposażeni w kompetencje, które pozwolą im odnaleźć się w zmieniającej się praktyce gospodarowania. Cel kształcenia jest także spójny z koncepcją kształcenia, przygotowaną zgodnie z misją i strategią Uczelni.

Wydział Nauk Ekonomiczno- Społecznych PSW w Kwidzynie zgodnie z Ustawą oraz Statutem i postanowieniami  władz Uczelni, realizuje swoje cele kształcenia poprzez opracowaną i zaakceptowaną, a następnie konsekwentnie realizowaną koncepcję kształcenia, w tym poprzez:

* programy kształcenia (i przewidziane w nich praktyki zawodowe) opracowane w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy i praktyką gospodarczą, oraz obowiązującym stanem prawnym;
* realizację celów kształcenia przez nauczycieli akademickich o właściwych kompetencjach dydaktycznych, badawczych, praktycznych, oraz doświadczonych praktyków i ekspertów, spełniających kryterium potwierdzonego doświadczenia praktycznego;
* udział studentów w spotkaniach z uznanymi autorytetami w dziedzinie nauki, praktyki społecznej, edukacyjnej, gospodarczej i samorządowej;
* stałą, realną i cykliczną współpracę władz Uczelni z ważnymi przedstawicielami miasta, powiatu i regionu;
* współpracę programową i operacyjną w ważnymi w regionie i mieście organizacjami i instytucjami sprawującymi patronat merytoryczny nad realizowanymi w Uczelni kierunkami i specjalnościami studiów;
* aktywny udział studentów w życiu uczelni, miasta i regionu w ramach Samorządu Studenckiego (wolontariat, staże i praktyki zawodowe);
* aktywny udział studentów w kulturze, sporcie i rekreacji;
* aktywną realizację regionalnych, centralnych i Unijnych programów, stwarzających możliwość nabywania i ugruntowywania konkretnych, zawodowych i osobowościowych kompetencji.

Studia na kierunku EKONOMIA podzielone zostały na części: ogólną, podstawową, kierunkową oraz część specjalnościową, wybieraną przez studenta po trzecim semestrze studiów. W ramach bloków przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych adresowanych do wszystkich studentów kierunku EKONOMIA oferowana jest podstawowa wiedza ekonomiczna, a w ramach przedmiotów specjalnościowych – przekazywana jest specjalistyczna, praktyczna wiedza o wyraźnym charakterze branżowym.

Specjalności oferowane na kierunku ekonomia powstają w interakcji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, i uwzględniają zmiany i trendy na rynku pracy, szczególnie lokalnym. Szczególną rolę odgrywa powołana i działająca przy Uczelni Rada Pracodawców

RAMOWY SYSTEM OCENY STUDENTÓW:
Wymagania dotyczące przedmiotów kończących się egzaminem

Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Sposób zaliczenia i formę egzaminu ustalają indywidualnie wykładowcy. O wybranej formie egzaminu prowadzący wykład mają obowiązek poinformować studentów podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. W przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator powinien przedstawić ocenioną pracę egzaminowanemu na jego życzenie w terminie do 14 dni od przeprowadzonego egzaminu. Prace pisemne powinny być przekazane do archiwum uczelni i archiwizowane przez okres 18 miesięcy.

Dla uzyskania pozytywnej oceny student powinien:

* przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć wiedzę zawartą w literaturze podstawowej, wskazanej w sylabusie przedmiotu oraz przekazanej przez prowadzącego zajęcia lub w innej formie dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć;
* przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, ćwiczone na zajęciach;
* wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania, analizowania oraz interpretowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności;
* w stopniu przynajmniej dostatecznym umieć formułować logiczne wnioski na podstawie informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników ćwiczeń, raportów, itp. w przypadku przedmiotów, w ramach których oprócz wykładu prowadzone były również ćwiczenia przed przystąpieniem do egzaminu uzyskać stosowne zaliczenie, które jest warunkiem koniecznym, umożliwiającym przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu.

Wymagania dotyczące zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem:

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem powinno nastąpić, jeśli student:

* uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w literaturze;
* należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referat, itp. co przewidziano programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami, z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej;
* sprostał minimalnym wymaganiom ustalonym przez prowadzącego ćwiczenia w konsultacji z odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminu;
* warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu realizowanego w formie ćwiczeń, seminarium jest obecność na zajęciach.

Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotów, które nie kończą się egzaminem:

 Podstawą zaliczenia przedmiotu może być pisemna praca kontrolna (np. test, projekt, referat, itp.) lub/i zaliczenie ustne. Jeżeli z danego przedmiotu odbywają się wykłady oraz ćwiczenia, to wówczas ocenia się je odrębnie.

Kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych:

Prowadzący zajęcia powinien określić i przedstawić studentom na początku prowadzonych zajęć sumę (pulę) punktów do zdobycia w czasie realizacji zajęć. Punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty, itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, itd. Poszczególne elementy składowe mogą mieć różną wartość, w zależności od stopnia ich trudności oraz złożoności.

Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 51% do 60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 61% do 70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje dobry (4,0) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 71% do 80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje dobry plus (4,5) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 81% do 90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje bardzo dobry (5,0) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 91% do 100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Stosowana skala ocen:

Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w odniesieniu do egzaminów oraz zaliczeń stosuje się następujące oceny:

* bardzo dobra - 5,0;
* dobra plus - 4,5;
* dobra - 4,0;
* dostateczna plus - 3,5;
* dostateczna - 3,0;
* niedostateczna - 2,0;

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia przedmiotu może przystąpić w sesji poprawkowej do egzaminu tylko jeden raz, po wcześniejszym zaliczeniu tego przedmiotu. W przypadku uzyskania na egzaminie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej lub nie przystąpienia do egzaminu w tym terminie (utrata terminu), studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu w terminie poprawkowym (drugi termin). W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny w terminie poprawkowym student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze pod rygorem zdania egzaminu (zaliczenia przedmiotu) w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału. Student może ubiegać się o komisyjne sprawdzenie wiadomości.

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych:

Praca dyplomowa jest przygotowywana samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora. Temat pracy zgodny z kierunkiem kształcenia powinien być ustalony nie później niż przed ukończeniem czwartego semestru studiów. Treść merytoryczna pracy jest ustalana indywidualnie z promotorem pracy dyplomowej i w części empirycznej, bezwzględnie, przedstawia zagadnienie praktyczne z dziedziny ekonomii. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor oraz recenzent.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego obejmują:

* uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie kształcenia i planie studiów;
* uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów;
* uzyskanie wymaganej do ukończenia studiów liczby punktów ECTS;
* uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy powinien wykazać, ze student:

* samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach,
* potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu studiowanego kierunku, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, wiedzą praktyczną, a także własnymi osądami,
* prowadzi logiczny wywód,
* posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem.

Egzamin dyplomowy sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w całym okresie studiów oraz umiejętność właściwego zintegrowania wiedzy uzyskanej w ramach rożnych modułów kształcenia. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przed powołaną Komisją, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor pracy i recenzent. Składa się on z następujących elementów:

* odpowiedzi na pytania teoretyczne z zakresu kierunku studiów (wg opracowanego wykazu zagadnień), dające możliwość weryfikacji efektów kształcenia z zakresu wiedzy;
* odpowiedzi na pytania o charakterze praktycznym, przygotowane przez recenzenta z zakresu poruszanej problematyki w pracy dyplomowej, dające możliwość weryfikacji efektów kształcenia z zakresu nie tylko wiedzy, lecz przede wszystkim umiejętności oraz kompetencji społecznych;
* odpowiedzi na dodatkowe (uzupełniające) pytania członków Komisji egzaminacyjnej.

Szczegóły dotyczące zasad prowadzenia procesu dyplomowania określa regulamin egzaminu dyplomowego, stanowiący załącznik do Regulaminu Studiów PSW.

Symbol kierunk. efektów uczenia się.

 

Kierunkowe efekty uczenia się

 

Po ukończeniu studiów absolwent posiada następujące kompetencje:

Charakter. 1 stopnia (ust. o ZSK)

Charakter. 2 stopnia, ogólne i obszarowe (rozp.

MNiSW)

1

2

3

4

Wiedza

E1_W0 1

Posiada kompleksową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, oraz rozumie ich miejsce w systemie nauk społecznych. Zna kluczowe pojęcia i terminy stosowane w naukach ekonomicznych oraz elementy, koncepcje i prawidłowości teorii ekonomii. Potrafi objaśnić specyfikę przedmiotową imetodologiczną nauk ekonomicznych i pokrewnych. Wie jak zastosować tę wiedzę w praktyce.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WG

E1_W0 2

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania i formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz standardy, zjawiska i procesy związane z rynkiem (także finansowym) i gospodarką, oraz prowadzoną działalnością gospodarczą( w sakli makro,mikro i globalnej). Wyjaśnia znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Rozumie zasady funkcjonowania instytucji publicznych i ich wpływ na gospodarkę.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WG P6S_WK

E1_W0 3

Definiuje podstawowe elementy przedsiębiorstwa i in. organizacji, opisuje kluczowe funkcje i procesy zarządcze oraz poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa/obszary funkcjonalne organizacji i relacje między nimi, a także pomiędzy różnymi typami organizacji i instytucji tworzących jego otoczenie w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, wyjaśnia wpływ otoczenia zewnętrznego na organizację. Wie jak zastosować tę wiedzę w praktyce.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WK

E1_W04

Zna podstawowe podejścia badawcze oraz typowe metody i narzędzia, w tym statystyczne matematyczne oraz informatyczne, wykorzystywane  do opisu/analizy wybranych podmiotów, relacji między nimi lub zjawisk w skali mikro-, makroekonomicznej i sektorowej, odpowiednio do studiowanej specjalności. Wie jak znajomość tych elementów wykorzystać  w praktyce.

P6U_W

P6S_WG

 

E1_W0 5

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne oraz ma elementarną wiedzę o zasadach i motywach działania człowieka w tych strukturach, zarówno w aspekcie socjologicznym, jak i psychologicznym.

 

P6U_W

 

P6S_WG

E1_W0 6

Zna zaawansowany aparat statystyczny oraz rozumie jego użyteczność w badaniu zjawisk i procesów tak w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.  Prawidłowo wymienia metody analizy struktury, dynamiki oraz współzależności w czasie i w przestrzeni. Wie, jakie są cele i zasady stosowania poszczególnych mierników statystycznych. W pełni rozumie kwestie modelu i procedurę modelowania.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WG

E1_W0 7

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty, zjawiska i złożone zależności między nimi, a także teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie rachunkowości i finansów jako dyscypliny naukowej i działalności zawodowej.

 

P6U_W

 

P6S_WG

E1_W0 8

Zna podstawowe instrumenty marketingowe, zachowania nabywców, segmentację rynku oraz posiada elementarną wiedzę na temat projektowania strategii marketingowych Posiada wiedzę o specyfice działań marketingowych w różnych branżach, różnych typach organizacji i w różnych sytuacjach otoczenia rynkowego.

 

 

P6U_W

 

P6S_WG P6S_WK

E1_W0 9

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu właściwe dla kierunku ekonomia wybrane fakty, obiekty, zjawiska i złożone zależności między nimi, a także teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie wybranej specjalności, jako dyscypliny naukowej i działalności zawodowej

 

P6U_W

 

P6S_WG

E1_W1 0

Objaśnia normy społeczne, etyczne i prawne regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji sektora publicznego i prywatnego; zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem studiowanej specjalności na kierunku ekonomia.

 

P6U_W

 

P6S_WG P6S_WK

 

E1_W1 1

Zna kluczowe pojęcia, reguły i procesy z zakresu pokrewnych nauk społecznych ; rozumie źródła, naturę i prawidłowości zachowań i sposobów działania ludzi i podmiotów i ich związki z funkcjonowaniem rynku i biznesu.

 

P6U_W

 

P6S_WK

E1_W1 2

Ma podstawową wiedzę na temat nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania zgodnie ze studiowanym kierunkiem w praktyce

 

P6U_W

 

P6S_WK

 

E1_W1 3

Zna wymogi merytoryczne, metodyczne i formalne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej, której opracowanie i przedłożenie do oceny określa procedura dyplomowa na kierunku ekonomia.

 

P6U_W

P6S_WG P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

E1_U01

Obserwuje, identyfikuje i  interpretuje zjawiska gospodarcze oraz procesy ekonomiczne, posługując się  terminologią ekonomiczną w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii.

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U02

Potrafi pozyskiwać rzetelne dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie dyscyplin ekonomicznych i pokrewnych (w powiązaniu z wybraną specjalnością).Potrafi zastosować te elementy w praktyce.

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U03

Potrafi, w oparciu o właściwe metody i narzędzia, prawidłowo analizować symptomy, przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomiczno- społecznych, oraz ocenić je ze względu na skutki ekonomiczne, społeczne, prawne,  etyczne  oraz  środowiskowe,  a  także  przedstawić  wyniki  w  formie zestawień,    raportów,    analiz    i    ekspertyz    ułatwiających    podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych, w szczególności w powiązaniu z wybraną specjalnością. Potrafi te elementy zastosować w praktyce.

 

 

P6U_U

 

P6S_UW P6S_UK P6S_UO

E1_U04

Sprawnie komunikuje się w mowie i na piśmie trafnie posługując się terminologią z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych. Wypowiada się w sposób precyzyjny, spójny i logiczny. Umie rzeczowo uzasadnić swoje stanowisko poprawnie dobierając argumentację. Jest w stanie atrakcyjnie i przekonująco zaprezentować własne pomysły i poglądy.

 

 

P6U_U

 

P6S_UK P6S_UU

E1_U05

Potrafi zastosować myślenie kreatywne w działaniach zawodowych, w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku Ekonomia.

P6U_U

P6S_UW

P6S_UO

E1_U06

Potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne problemy ekonomiczne i zarządcze, pełniąc różne role.

 

P6U_U

P6S_UO P6S_UU

E1_U07

Prawidłowo posługuje się regułami, normami, systemami normatywnymi (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania zawodowego.

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U08

Stosuje w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli odpowiednie metody i techniki oraz normy i standardy, stosuje je w praktyce.

P6U_U

P6S_UW

P6S_UO

E1_U09

Identyfikuje i analizuje zachowania członków organizacji, ich motywy i konsekwencje, oraz umie wpływać na nie w określonym zakresie

P6U_U

P6S_UW

P6S_UK

E1_U10

Jest w stanie na bieżąco dokonywać oceny własnych kompetencji oraz planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. Zauważa związek między wzrostem swojej wiedzy i umiejętności a wynikami osiąganymi w życiu zawodowym.

 

P6U_U

 

P6S_UK P6S_UU

E1_U11

Jest gotowy innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, w warunkach obciążonych ryzykiem i niepewnością, posługując się systemami normatywnymi

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U12

Jest przygotowany do założenia, prowadzenia oraz rozwijania indywidualnej działalności gospodarczej i/lub społecznej, a także do samodzielnego rozstrzygania dylematów pracy zawodowej

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U13

Samodzielnie identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga problemy oraz stosuje różne warianty rozwiązań w praktyce gospodarczej, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością.

 

P6U_U

P6S_UW P6S_UO

E1_U14

Zna podstawy profesjonalnego języka obcego i używa go prawidłowo.

P6U_U

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

E1_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

 

P6U_K

 

P6S_KK

E1_K02

Jest     gotów     do     podejmowania     wyzwań      zawodowych,      inicjatywy  i odpowiedzialności wobec podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych i decyzji ekonomicznych

 

P6U_K

 

P6S_KO

E1_K03

Potrafi myśleć racjonalnie w samodzielnej pracy badawczej, z  zachowaniem postawy krytycznej wobec wyników własnej pracy.

P6U_K

P6S_KK

E1_K04

Jest przygotowany do pracy i współdziałania w grupie oraz pełnienia różnych ról w zespole.

P6U_K

P6S_KO

E1_K05

Ma świadomość znaczenia motywowania siebie i innych do realizacji celów Zawodowych

P6U_K

P6S_KR

E1_K06

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym do aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu i wdrażaniu rożnego rodzaju projektów z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, ekonomicznych i Politycznych

 

P6U_K

 

P6S_KO P6S_KK

E1_K07

Dokłada  należytej  staranności,  aby podejmowane  decyzje  gospodarcze oparte były na przesłankach obiektywnych i miały jak najbardziej racjonalny charakter.

Badania przeprowadza w sposób rzetelny, angażując w to całą posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób odpowiedzialny korzysta z dostępnej infrastruktury i powierzonego sprzętu.

P6U_K

P6S_KK P6S_KR

E1_K08

Samodzielnie identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga problemy oraz stosuje różne warianty rozwiązań w praktyce gospodarczej.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO

P6S_KR

E1_K09

Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, i umiejętnie komunikować się z otoczeniem; dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje nowe wyzwania kreatywnego myślenia, nabywa odporność na niepowodzenia i stres.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO P6S_KR

E1_K11

Rozumie znaczenie umiejętności analitycznych oraz opracowywania raportów, oraz potrzebę doskonalenia kompetencji w zakresie tworzenia tego rodzaju opracowań.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO P6S_KR

E1_K12

W życiu zawodowym cechuje się poszanowaniem norm prawnych, życia społecznego i zasad etyki.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO

P6S_KR

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech