Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 6/III/18/S z dnia 30 marca 2018r.

Zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

na rok akademicki 2018/2019

(dotyczy kandydatów na studia I stopnia posiadających obywatelstwo polskie)

§1

Rekrutacja na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, jest prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną odrębnym zarządzeniem Rektora.

 • § 2
 • 1. O przyjęcie na studia, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, mają prawo ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie, które legitymują się posiadaniem świadectwa dojrzałości.
  2. W roku akademickim 2018/2019, dla każdego kierunku, określa się następujące limity przyjęć (w nawiasie sugerowane proporcje trybów: stacjonarnego/niestacjonarnego):
 1. Ekonomia                           – 210 osób (30/180)
  Pielęgniarstwo                   – 150 osób
  Pielęgniarstwo (w ramach studiów pomostowych – 50 osób
  Ratownictwo Medyczne   – 180 osób (60/120)

 2. 3. Limity, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
  4. Rekrutacja obejmuje studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne, oddzielnie dla każdego kierunku, w ramach wyżej wymienionych limitów.

 • § 3
 • Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 30 września.
 • § 4

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia
do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają w biurze rekrutacji następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie na studia (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

2. oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,

3. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał),

4. w przypadku kandydata na kierunek pielęgniarstwo (w ramach studiów pomostowych):

 • - dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej – oryginał lub odpis,
 • - kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie – zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału, profilu oraz czasu zatrudnienia) i ukończone doskonalenie zawodowe – zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny),

5. zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej),

6. kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,

7. skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska),

8. cztery zdjęcia legitymacyjne,

9. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata nie podlega zwrotowi).

Złożenie kompletu dokumentów w wyżej wskazanym terminie, jest warunkiem przyjęcia na studia. Złożenie niekompletnych dokumentów skutkuje nie wpisaniem na listę studentów.

 • § 5

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 • § 6

 • Lista przyjętych osób zostanie ogłoszona w terminie 7 dni od posiedzenia komisji poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej uczelni. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 • § 7

 Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

§ 8

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania, przekazuje wniosek w przedmiotowej sprawie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję i powiadamia kandydata o jej treści.
3. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje także w innych szczególnych wypadkach w związku z prowadzoną rekrutacją.

       Za Senat

Prof. dr hab. Stefan Angielski

         Rektor