Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

FE POWER poziom pl 1 rgb nowe

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie "Wspólnie na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.05.00-00-0024/18 zawartej pomiędzy Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie wraz z Partnerami a Ministerstwem Zdrowia. Obszar realizacji Projektu obejmuje województwa: pomorskie jako siedzibę Powiślańskiej Szkoły Wyższej i Partnerów Projektu (COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o w Gdańsku, Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie).

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 6 034 121,17 zł

Projekt jest realizowany w okresie od 01 października 2018 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej, która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na ww. kierunku i tym samym przełoży się na wzrost wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów pielęgniarstwa. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
- Poprawa jakości i uatrakcyjnienie kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, poprzez zapewnienie finansowania i zatrudnienia dla absolwentów (ogółem 85 osób w tym 72 kobiety i 13 mężczyzn) którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce; które przełożą się na zwiększenie zainteresowania studiami, a w dalszej perspektywie na wzrost jakości usług medycznych
- Zmotywowanie studentów i absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie, poprzez inwestowanie w kształcenie, programy rozwojowe absolwentów pielęgniarstwa, w tym stworzenie konkurencyjnych warunków zatrudnienia (stypendia) (ogółem 85 osób w tym 72 kobiety i 13 mężczyzn)
- Dostosowanie kompetencji i umiejętności absolwentów pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju (geriatria, kardiologia, onkologia, psychiatria), a tym samym zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i dostępności do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów (ogółem 85 osób w tym 72 kobiety i 13 mężczyzn),
- Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów, w tym pacjentów geriatrycznych, pacjentów ze współwystępującymi chorobami nowotworowymi i kardiologicznymi oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego, dzięki szkoleniom poświęconych komunikacji interpersonalnej (ogółem 240 osób w tym 204 kobiety i 36 mężczyzn)
- Poprawa efektywności zatrudnieniowej na poziomie 85% oraz zwiększenie liczby pielęgniarek o deficytowych specjalizacjach na terenie woj. pomorskiego (ogółem 240 osób w tym 204 kobiety i 36 mężczyzn) zatrudnienie
- Rozszerzenie współpracy z pracodawcami- podmiotami leczniczymi z woj. pomorskiego poprzez wypracowanie modelu (standardu) współpracy pomiędzy PSW a Partnerami w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech