Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO NA WWW

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą przy ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn, wpisana pod numerem 166 do ewidencji uczelni niepublicznych, zwana dalej: Uczelnią lub PSW.
INFROMACJA OGÓLNA
Administrator danych osobowych mając na uwadze znaczenie zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kierując się zasadą ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawem do należytej ochrony danych osobowych oraz w celu zapewnienia zgodności procedur przetwarzania tych danych z wymaganiami prawa, a także mając na uwadze ochronę dobrego imienia jednostki, ustanawia niniejszym Politykę ochrony danych osobowych tj. zasady oraz zabezpieczenia stosowane podczas przetwarzania danych osobowych w Uczelni.
Mając na uwadze powyższe, Administrator zobowiązuje się przestrzegać podstawowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykazania ich przestrzegania (zasada rozliczalności) - do których należą:
a. Zasada przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem w sposób rzetelny i przejrzysty.
b. Zasada ograniczonego celu która oznacza, że dane osobowe mogą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz ich nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
c. Zasada minimalizmu, która oznacza, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i wyłącznie do celów dla których są przetwarzane.
d. Zasada prawidłowości, zgodnie z którą dane przetwarzane przez Administratora powinny być aktualne i poprawne, zaś dane osobowe które są nieprawidłowe powinny być niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
e. Zasada ograniczonego przetwarzania, która oznacza, że dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów, dla których dane te są przetwarzane.
f. Zasada integralności i poufności, które wymagają aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym należytą ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Polityka Ochrony danych Osobowych Powiślańskiej Szkoły Wyższej – pobierz tutaj ( plik pdf)
INSPEKTOR OCHRONY DNAYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować się:
- listownie pod adresem korespondencyjnym: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn,
- adresem e-mail: ido@psw.kwidzyn.edu.pl,
- nr tel.: 55 615 13 71.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawę prawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza takie kategorie danych osobowych jak m.in. informacje kontaktowe w na cele oferty edukacyjnej, dane personalne i kontaktowe na cele rekrutacji online. Użytkowanie strony www Uczelni godzi się na przetwarzanie danych dotyczących informacji o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia lub adresy IP.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, promocji, marketingu oraz innych prawnie dozwolonych celów łącznych się z działalnością statutową Uczelni.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator ma prawo, zgodnie i w zakresie obowiązującego prawa do przekazywania danych osobowych osób, których te dane dotyczą, kierując się zasadami Polityki Ochrony Danych Osobowych w Uczelni następujących podmiotom:
a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania moich danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania moich danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. np. przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług pocztowych, kurierskich itp.;
c. podwykonawcom w związku ze zleconymi przez Uczelnię działaniami realizowanymi w imieniu Uczelni w celu organizacji Konferencji;
d. podmiotom świadczącym na rzecz Uczelni pomoc prawną i zastępstwo procesowe;
e. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych;
f. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym dla celów sprawozdawczości i wykonania przez Administratora obowiązków statutowych PSW, regulaminowych, informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. sprostowania swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania;
d. usunięcia swoich danych;
e. wniesienia sprzeciwu;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

WNIOSEK DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach dotyczących realizacji praw osoby fizycznej związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wprowadził formularz kontaktowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek do Administratora w sprawie przetwarzania danych osobowych – pobierz tutaj
INFROMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że przetwarzane dane osobowe nie są poddawane profilowaniu, w tym zautomatyzowanym metodom podejmowania decyzji.

> Wniosek do Administratora w sprawie przetwarzania danych osobowych

> Polityka RODO

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech