zarzadzanie oswiata

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Studia podyplomowe skierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych, z uwzględnieniem wymogów reformy systemu edukacji.

Problematyka studiów obejmuje:

- ogólna teoria organizacji i zarządzania,
- prawo oświatowe i samorządowe,
- prawo pracy i negocjacje w sprawach pracowniczych,
- wybrane zagadnienia finansów publicznych,
- zarządzanie finansami i majątkiem placówki oświatowej,
- elementy psychologii kierowania,
- zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- technologia informacyjna w zarządzaniu,
- reformy systemu edukacji i polityka edukacyjna w Polsce,
- szkoła w samorządzie terytorialnym,
- public relations w szkole i oświacie,
- marketing edukacyjny,
- projektowanie programu placówki oświatowej,
- praktyka kierownicza,
- seminarium dyplomowe.

Studia trwają 2 semestry

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na rachunek Powiślańskiego Banku Spółdzielczego nr: 25 8300 0009 0016 2740 2000 0010.

Promocyjne czesne w wysokości 700 zł za semestr w roku akacemickim 2019/2020

Opłata z tytułu czesnego:

Kwota czesnego ogółem        2 400,00 zł
Kwota jednostkowa opłaty     1 200,00 zł
Opłata semestralna         8 rat x 300,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjnym po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),

2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,

4. Kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,

5. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

6. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.