Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

geriatria

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe, 2 semestry
930 godz., w tym 246 godz. z udziałem nauczyciela akademickiego
Tryb niestacjonarny, profil praktyczny
Kierownik studiów: dr hab. Artur Ziółkowski
1. Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych Zarzadzanie projektami jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego
kierowania projektami, realizowanymi zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zlecenie klientów
zewnętrznych. Prowadzone wykłady i ćwiczenia dają Słuchaczom wiedzę teoretyczną, która jest
wykorzystywana podczas warsztatów zapewniających nabycie umiejętności praktycznych bezpośrednio
związanych z zarządzaniem projektem.
2. Profil kandydata:
Studia podyplomowe Zarządzanie projektami dedykowane jest zarówno młodym, jak i doświadczonym
menedżerom, którzy chcą poznać, stosować oraz rozwinąć warsztat narzędziowy (metodyczny) w zarządzaniu
projektami. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami nie jest warunkiem koniecznym, lecz z
pewnością ułatwi udział w zajęciach.
Uczestnikiem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami może być́ osoba, która posiada kwalifikację
pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
3. Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych
funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku menadżera zespołu projektowego. Absolwenci
potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami. Potrafią
organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem
projektu. Absolwenci potrafią również wykorzystać narzędzia informatyczne wspomagające proces
zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów. Potrafią również rozwiązywać
różnego rodzaju konflikty i sytuacje kryzysowe, pojawiające się często w życiu projektowym.
4. Instytucja potwierdzająca kwalifikację:
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.
Osoba, która ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie projektami, otrzymuje świadectwo ukończenia tych
studiów wydane przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie.
Program studiów został oparty o realizację następujących modułów:
Moduł I: Inicjowanie projektu
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Wprowadzenie do zarządzania projektami
· Rodzaje projektów i otoczenie projektowe
· Podstawy zarządzania
· Podstawy zarządzania
· Definiowanie projektu
Moduł II: Budowanie i kierowanie zespołem projektowym
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Przywództwo i zarządzanie ludźmi w projekcie
· Komunikacja w projekcie
· Negocjacje w projekcie
Moduł III: Planowanie i monitorowanie projektu
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Aspekty finansowe przedsiębiorstwa względem projektu
· Planowanie w projekcie
· Harmonogramowanie i jego optymalizacja
· Zarządzanie budżetem w projekcie
· Monitorowanie realizacji zadań projektowych
· Zamykanie i rozliczanie projektu
Moduł IV: Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Identyfikacja ryzyk w projekcie
· Ocena i hierarchizacja ryzyk w projekcie
· Planowanie reakcji na ryzyka w projekcie
· Monitorowanie procesem zarządzania projektem pod kątem ryzyka
Moduł V: Zarządzanie portfelem projektów
· Biuro zarządzania projektami (PMO)
· Proces zarządzaniu portfelem projektów
· Budowanie mierników oceny projektów
Moduł VI: Seminarium projektowe
· Seminarium dyplomowe
Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej.

Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2020/2021.

Opłata jednorazowa   5.300,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym  2.900,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym  600,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

b) oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej,

d) dokument tożsamości na podstawie którego kandydat dokonał rejestracji w rekrutacji on-line - do wglądu,

e) jedno zdjęcie legitymacyjne – kandydat zobowiązany jest również do umieszczenia zdjęcia w formie elektronicznej w systemie obsługi studenta Wirtualny Dziekanat,

f) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów).

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech