Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Rejestracja do udziału w Międzynarodowej Konferencji pn. „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS - CoV- 2”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi warunek udziału w Konferencji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w Konferencji.

 

ZGODA NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,c,e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych - przekazanych Powiślańskiej Szkole Wyższej – Organizatorowi Międzynarodowej Konferencji Naukowej i II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS - CoV- 2” w związku z moim udziałem w Konferencji oraz wykorzystaniu mojego wizerunku, nadesłanych materiałów oraz udzielonych wypowiedzi przez Organizatora w celu informacji, promocji i publikacji fotografii, mojego wizerunku w środkach masowego przekazu. Niniejsza zgoda jest bezterminowa. Jestem świadomy/świadoma, że udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, a brak jej udzielania skutkuje brakiem możliwości udziału w konferencji.

 

 

 

ZGODA DO NIEODPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA:

Wyrażam zgodę do nieodpłatnego rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z moją osobą związanych z Konferencją, w której biorę udział w materiałach informacyjno – promocyjnych Powiślańskiej Szkoły Wyższej i nie będę z tego tytułu wnosił/a żadnych roszczeń. Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie formy publikacji.

 


ZGODA MARKETINGOWA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną od Powiślańskiej Szkoły Wyższej na adres elektroniczny wskazany w formularzu zgłoszeniowym na Konferencję, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. poz. 1204 ze zm.) informacji handlowych oraz marketingowych tj. do informowania mnie m.in. o: ofercie szkoleniowej Uczelni, rekomendowanych przez Uczelnię wydarzeniach, konkursach, szkoleniach, ofertach, w tym usługach i ofertach podmiotów zewnętrznych. Jestem świadomy/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych oraz adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. .

 

INFROMACJA RODO:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą przy ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn, wpisana pod numerem 166 do rejestru uczelni niepublicznych, zwana dalej: Uczelnią lub PSW.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym mogę się skontaktować się listownie pod adresem korespondencyjnym: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres: ido@psw.kwidzyn.edu.pl.

3. Podstawę prawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c, e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych.

4. Moje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania moich danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania moich danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. np. przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług pocztowych, kurierskich itp.;
c. podwykonawcom w związku ze zleconymi przez Uczelnię działaniami realizowanymi w imieniu Uczelni w celu organizacji Konferencji;
d. podmiotom świadczącym na rzecz Uczelni pomoc prawną i zastępstwo procesowe;
e. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych;
f.  podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym dla celów sprawozdawczości i wykonania przez Administratora obowiązków statutowych PSW, regulaminowych, informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych.

5. Mam prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. sprostowania swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania;
d. usunięcia swoich danych;
e. wniesienia sprzeciwu;
f.  cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

FB Powiślańskiej Szkoły Wyższej – https://www.facebook.com/PSW.Kwidzyn
FB Instytut Naukowo- Rozwojowy – https://www.facebook.com/INRPSW
FB Studenci PSW – https://www.facebook.com/groups/PSW.Kwidzyn
FB Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych – https://www.facebook.com/PowislanskaSzkolaWyzszaPMCSM
FB Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa – https://www.facebook.com/PowislanskaSzkolaWyzszaDostepna
FB Zintegrowana Szkoła Wyższa – https://www.facebook.com/PowislanskaSzkolaWyzszaZintegrowana
FB Wspólnie na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa – https://www.facebook.com/PowislanskaSzkolaWyzszaWspolnie
FB Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO – https://www.facebook.com/PomorskaStrefaWspolpracyDlaRozwojuBPO

https://www.instagram.com/psw.kwidzyn

 

 

 

LOGO INSTYTUTpNG

plenfrderuestruk

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech