Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 6/XII/18/S z dnia 15 grudnia 2018r.

 


Zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

na rok akademicki 2019/2020

(dotyczy kandydatów na studia podyplomowe posiadających obywatelstwo polskie)


 • §1

Rekrutacja na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, jest prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną odrębnym zarządzeniem Rektora.

 • §2

1. O przyjęcie na studia podyplomowe, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, mają prawo ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie, które legitymują się posiadaniem dyplomu studiów wyższych.

2. Powiślańska Szkoła Wyższa na rok akademicki 2019/2020  prowadzi rekrutację
na poniższe kierunki studia podyplomowe wg obowiązującej oferty edukacyjnej.

 • - Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej,
 • - Zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • - Doradca zawodowy,
 • - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • - Przygotowanie pedagogiczne,
 • - Zarządzanie w oświacie,
 • - Lider biznesu i administracji.

W czasie prowadzonej rekrutacji oferta kierunków studiów podyplomowych może zostać poszerzona na podstawie Uchwały Senatu PSW.

3. Rekrutacja obejmuje studia podyplomowe oddzielnie dla każdego kierunku.

 • §3

Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 30 września.

 • §4

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają w biurze rekrutacji następujące dokumenty:

 1. 1. wniosek o przyjęcie na studia,
 2. 2. oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 3. 3. dyplom uczelni wyższej,
 4. 4. kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
 5. 5. cztery zdjęcia legitymacyjne,
 6. 6.dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów).

Złożenie kompletu dokumentów w wyżej wskazanym terminie, jest warunkiem przyjęcia
na studia. Złożenie niekompletnych dokumentów skutkuje nie wpisaniem na listę słuchaczy.

 • §5

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


 • §6

 

Lista przyjętych osób zostanie ogłoszona w terminie 7 dni od posiedzenia komisji poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej uczelni. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.


 • §7

 

Senat Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zastrzega nieuruchomienia danego kierunku studiów podyplomowych w przypadku, gdy liczba osób chętnych, na dany kierunek studiów podyplomowych jest mniejsza niż 10.

 

 • §8

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 • §9

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania, przekazuje wniosek w przedmiotowej sprawie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję i powiadamia kandydata o jej treści.

3. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje także w innych szczególnych wypadkach w związku z prowadzoną rekrutacją.

       Za Senat

Prof. dr hab. Stefan Angielski

         Rektor