Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba, która ukończyła studia I stopnia w tymże kierunku.

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

  • 1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),
  • 2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania),
  • 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement do dyplomu oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał),
  • 4. Zaświadczenie lekarskie - wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania i podjęcia praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej - skierowanie na badanie należy pobrać w panelu rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przeprowadzania badań lekarskich i pobranie stosownych załączników.
  • 5. Zdjęcie legitymacyjne - 1 szt. (konieczność umieszczenia zdjęcia legitymacyjnego w panelu studenta w WD - kolorowe zdjęcie  o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi). ).
  • 6. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości odpowiedniej do daty złożenia kompletu dokumentów na indywidualny numer konta nadawany przy składaniu dokumentów (do końca czerwca opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł). Absolwenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z uiszczania opłaty wpisowej.
  • 7. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowę można pobrać tutaj.
  • Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I, II stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców) można pobrać tutaj.