Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym/dojrzałości.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

  • 1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW,
  • 2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania),
  • 3. Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał),
  • 4. Zaświadczenie lekarskie - wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania i podjęcia praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne/kosmetologia w Powiślańskiej Szkole Wyższej - skierowanie na badanie należy pobrać w panelu rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przeprowadzania badań lekarskich i pobranie stosownych załączników.
  • 5. Zdjęcie legitymacyjne - 1 szt. (konieczność umieszczenia zdjęcia legitymacyjnego w panelu studenta w WD - kolorowe zdjęcie  o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi).
  • 6. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości odpowiedniej do daty złożenia kompletu dokumentów na indywidualny numer konta nadawany przy składaniu dokumentów - do końca czerwca opłata wynosi 0 zł.
  • 7. Dla kierunków Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Kosmetologia, Ekonomia - umowa o świadczenie usług edukacyjnych wraz załącznikiem, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowę można pobrać tutaj.
  • Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców) można pobrać tutaj.

Dodatkowe dokumenty dotyczące kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych:

  • 1. Dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej (oryginał),
  • 2. Kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie – zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału, profilu oraz czasu zatrudnienia) i ukończone doskonalenie zawodowe – zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny).