EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW  (ECTS)

Europejski System Transferu Punktów (ECTS) został wprowadzony przez Komisję Europejską, aby zapewnić istnienie wspólnych procedur gwarantujących uznawania studiów akademickich odbywanych za granicą. Uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych jest niezbędnym warunkiem stworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych przeszkód. ECTS pozwala w sposób jasny przedstawić zasady odbywania i zaliczania studiów, przyczyniając się tym samym do współpracy między uczelniami i rozszerzenia oferty edukacyjnej dla studentów. System ten ułatwia instytucjom uznawanie osiągnięć studentów w nauce, gdyż posługuje się powszechnie zrozumiałymi „miernikami” – punktami i stopniami – a także umożliwia właściwą interpretację zasad obowiązujących w systemach szkolnictwa wyższego różnych krajów.

Opracowanie systemu ECTS w PSW w Kwidzynie jest warunkiem niezbędnym dla pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych.

Wdrożenie systemu ECTS ma służyć nie tylko ułatwieniu wyjazdu studentów do uczelni zagranicznych, ale także ułatwieniu i rozpropagowaniu wymiany studentów między wydziałami uczelni polskich biorących udział w opracowaniu systemu ECTS. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbytych za granicą lub w innej polskiej uczelni (w tym egzaminy i inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w PSW w Kwidzynie (w tym egzaminy i inne formy oceny). Uznawanie studiów jest niezależne od tego, że treść uzgodnionego programu studiów odbytych w uczelni przyjmującej studenta różni się od programu PSW w Kwidzynie. Stosowanie systemu ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu między współpracującymi ze sobą uczelniami.

Niniejsze opracowanie powstało we współpracy z Narodową Agencją europejskiego programu ERASMUS + na podstawie tzw. Karty Erasmus.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW  (ECTS)

European Credit Transfer System [ECTS] jest to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów.

Europejski System Transferu Punktów jest z powodzeniem wprowadzany w wielu szkołach wyższych polskich oraz w krajach Europy Zachodniej. Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów, dzięki czemu studenci, którzy pragną podjąć lub kontynuować studia na uczelniach zagranicznych będą mogli to czynić.

System ECTS ma przynieść efekty nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale umożliwia również wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Dzięki wdrożeniu ECTS możliwe jest podjęcie studiów na polskiej uczelni studentów zagranicznych.

Program ECTS, który jest częścią programu Erasmus +, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Jego przygotowanie i wdrożenie w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi. Niniejszy informator zawiera między innymi plan studiów oraz opisy przedmiotów, jakie wykładane są na danej uczelni wraz z przypisanymi im punktami ECTS.

PODSTAWOWE ELEMENTY ECTS

1. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poczczególnym przedmiotom. Określają one „ilość pracy”, jaką musi wykonać student, aby uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu.

2. Pakiet Informacyjny jest przewodnikiem po uczelni, poszczególnych wydziałach i kierunkach. W pakiecie zawarte są niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz struktury studiów. Ważne są one tylko na określony rok akademicki.

3. Wykaz zaliczeń (transfer of records) prezentuje osiągnięcia studenta w nauce. Zasadą jest, iż powinien być porównywalny z systemami, jakie funkcjonują na innych uczelniach.

4. Porozumienie o programie zajęć (learning agreement) obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i inną, na której student zdecydował się podjąć studia przez dany semestr. Porozumienie dotyczy pełnego uznawania przez uczelnię macierzystą studiów odbywanych w uczelni partnerskiej. Może to być również porozumienie indywidualne dla każdego studenta, przed odbyciem przez niego studiów poza macierzystą uczelnią. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS ustala, na podstawie Pakietu Informacyjnego uczelni przyjmującej, program własnych zajęć. Pełne uznanie kredytów oznacza, że okres spędzony na studiach zagranicznych (włącznie z egzaminami i innymi formami oceny) uznawany jest za odpowiednik porównywalnego okresu studiów na uczelni macierzystej (włącznie z egzaminami i innymi formami oceny). Uznanie następuje, pomimo że zakresy programów nauczania obu uczelni mogą się różnić.