List Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Wiesławy Łysiak – Szydłowskiej w sprawie zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

Szanowni Państwo!
Nadchodzący rok akademicki 2012/2013 otwiera nowy rozdział w szkolnictwie wyższym, co szczególnie dotyczy kierunku pielęgniarstwo. Jest to związane z wprowadzeniem dwóch nowych podstaw prawnych do prowadzenia studiów na tym kierunku, a mianowicie:
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
W związku ze zmianą ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego śpieszymy z wyjaśnieniem istotnych kwestii prawnych oraz z zaproszeniem do studiowania w naszej Uczelni.
Powiślańska Szkoła Wyższa, której misją jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki lokalnej, krajowej oraz jednoczącej się Europy wychodzi na przeciw zmianom proponowanym przez ustawodawców. Jednocześnie mając na uwadze społeczną misję Powiślańskiej Szkoły Wyższej, którą jest zapewnienie dostępu do wiedzy i zdobywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo proponujemy naukę w oparciu o elastyczny plan zajęć.
Art. 54 pkt. 4 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej wyraźnie wskazuje, że studia zawodowe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo, nie mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej (z pominięciem trybu pomostowego). W związku z powyższym proponujemy Państwu w nowym roku akademickim 2012/2013 studiowanie na kierunku pielęgniarstwo w trybie stacjonarnym.
Tryb stacjonarny na podstawie art. 2 ust 1 punkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U nr 164, poz. 1365, z późniejszą zmianą):
„Studia stacjonarne – jest to forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.”
Organizacja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, tryb stacjonarny, dla rocznika rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2012/2013 będzie dostosowana do oczekiwań osób już pracujących.
Zapraszamy wszystkich do studiowania w Powiślańskiej Szkole Wyższej, którzy cenią podmiotowość kształcenia przy zachowaniu jak najwyższej jakości.

Wyszukiwarka

Aktualności